Резюмирани Разпоредби
свързани към Данък Добавена Стойност

общовалидни за темата

 1. Как се Коригира Сделка от Правоприемник.
 2. Какъв Документ се Издава за Получени Лихви и Неустойки.

общовалидни за ЗДДС

 1. Тематично Резюме на Закона и Правилника за ДДС

свръзани към отделни норми на ЗДДС

член 1

 1. Кои Сделки и Доставки се Облагат с ДДС.

член 2

 1. Кои Сделки и Доставки се Облагат с ДДС.

член 3

 1. Кои са Данъчно Задължени Лица. Какво е Независима Икономическа Дейност.

член 4

 1. Кои са Данъчно Задължени Лица. Какво е Независима Икономическа Дейност.

член 5

 1. Какво е Стока по Смисъла на ЗДДС.

член 6

 1. Кои Сделки и Доставки се Облагат с ДДС.
 2. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 3. Кога се Счита, че е Извършена Доставка на Стока.

член 7

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. Кои Доставки (Продажби) са Вътреобщностна Доставка (ВОД) на Стока.
 3. Кои Доставки (Продажби) НЕ се Считат за Вътреобщностна Доставка (ВОД) на Стоки.

член 8

 1. Какво е Услуга по Смисъла на ЗДДС.

член 9

 1. Кои Сделки и Доставки се Облагат с ДДС.
 2. Какво НЕ се Счита за Доставка на Услуга.
 3. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 4. Какво Още се Счита за Доставка на Услуга.

член 10

 1. Какво НЕ се Счита за Извършена Доставка на Стоки или Услуги.

член 10а

 1. Какво НЕ се Счита за Извършена Доставка на Стоки или Услуги.

член 10б

 1. Какво НЕ се Счита за Извършена Доставка на Стоки или Услуги.

член 11

 1. Кой е Доставчик и Кой – Получател за Целите на ДДС.

член 12

 1. Кои Доставки са Облагаеми с ДДС.

член 13

 1. Кои Придобивания (Покупки) са Вътреобщностно Придобиване (ВОП) на Стоки.
 2. Кои Придобивания (Покупки) НЕ се Считат за Вътреобщностно Придобиване (ВОП) на Стоки.

член 14

 1. Какво е Дистанционна Продажба на Стоки.

член 15

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. От Кого се Начислява и Плаща (Изисква) ДДС.
 3. Какво е Тристранна Операция при Доставка на Стоки.

член 15а

 1. Какво е Режим на Складиране на Стоки до Поискване.

член 16

 1. Какво е Внос на Стоки.
 2. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки.
 3. Кои Стоки са Освободени от ДДС при Внос.

член 17

 1. Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Стока.

член 18

 1. Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Стоки и Услуги на Борда на Самолети, Влакове и Кораби.

член 19

 1. Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Електроенергия, Природен Газ, Топлинна и Хладилна Енергия.

член 20

 1. Къде е Мястото на Изпълнение при Дистанционна Продажба.

член 21

 1. Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Услуга.
 2. Къде е Мястото на Изпълнение на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

член 22

 1. Къде е Мястото на Изпълнение при Транспорт на Стоки.

член 23

 1. Къде е Мястото на Изпълнение при Отдаване на Автомобили под Наем.

член 24

 1. Къде е Мястото на Изпълнение при Доставка на Услуга, Извършена от Посредник.

член 25

 1. Какво е Данъчно Събитие. Кога Възниква Данъчно Събитие.
 2. Кога се Счита, че е Извършена Доставката при Договор за Лизинг.
 3. Кога ДДС по Доставка Става Изискуем (Моментът, в Който Възниква Задължение ДДС да се Начисли).

член 26

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. Какво е Данъчна Основа по ЗДДС. Как се Определя Данъчната Основа по ЗДДС.

член 27

 1. Особени Случаи при Определяне на Данъчната Основа.

член 28

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Облагаеми по ЗДДС Доставки се Облагат с Нулева Ставка.

член 29

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Облагаеми по ЗДДС Доставки се Облагат с Нулева Ставка.

член 30

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Облагаеми по ЗДДС Доставки се Облагат с Нулева Ставка.

член 31

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Облагаеми по ЗДДС Доставки се Облагат с Нулева Ставка.

член 32

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Облагаеми по ЗДДС Доставки се Облагат с Нулева Ставка.

член 33

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Облагаеми по ЗДДС Доставки се Облагат с Нулева Ставка.

член 34

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Облагаеми по ЗДДС Доставки се Облагат с Нулева Ставка.

член 35

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Облагаеми по ЗДДС Доставки се Облагат с Нулева Ставка.

член 36

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Облагаеми по ЗДДС Доставки се Облагат с Нулева Ставка.

член 36а

 1. Кои Облагаеми по ЗДДС Доставки се Облагат с Нулева Ставка.

член 37

 1. Как се Доказва Извършването на Доставка по ЗДДС.
 2. Как се Удостоверява Основанието за Прилагането на Нулева Ставка.

член 38

 1. Общи Правила за Освободени по ЗДДС Доставки.
 2. Кои Доставки са Освободени по ЗДДС. За Кои Доставки НЕ се Начислява ДДС.

член 39

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Доставки са Освободени по ЗДДС. За Кои Доставки НЕ се Начислява ДДС.

член 40

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Доставки са Освободени по ЗДДС. За Кои Доставки НЕ се Начислява ДДС.

член 41

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Доставки са Освободени по ЗДДС. За Кои Доставки НЕ се Начислява ДДС.

член 42

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Доставки са Освободени по ЗДДС. За Кои Доставки НЕ се Начислява ДДС.

член 43

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Доставки са Освободени по ЗДДС. За Кои Доставки НЕ се Начислява ДДС.

член 44

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Доставки са Освободени по ЗДДС. За Кои Доставки НЕ се Начислява ДДС.

член 45

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Как се Облагат Сделките със Земя и Сгради по ЗДДС.

член 46

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Доставки са Освободени по ЗДДС. За Кои Доставки НЕ се Начислява ДДС.

член 47

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Доставки са Освободени по ЗДДС. За Кои Доставки НЕ се Начислява ДДС.

член 48

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Доставки са Освободени по ЗДДС. За Кои Доставки НЕ се Начислява ДДС.

член 49

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Доставки са Освободени по ЗДДС. За Кои Доставки НЕ се Начислява ДДС.

член 50

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Кои Доставки са Освободени по ЗДДС. За Кои Доставки НЕ се Начислява ДДС.

член 51

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Данъчно Събитие, Изискуемост на ДДС (задължение да се начисли) и Данъчна Основа при ВОД.

член 52

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Как се Определя Данъчната Основа при ВОД, ВОП и Внос на Стоки.
 3. Данъчно Събитие, Изискуемост на ДДС (задължение да се начисли) и Данъчна Основа при ВОД.

член 53

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Данъчно Събитие, Изискуемост на ДДС (задължение да се начисли) и Данъчна Основа при ВОД.

член 54

 1. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки.

член 55

 1. Как се Определя Данъчната Основа при ВОД, ВОП и Внос на Стоки.
 2. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки.

член 56

 1. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки.

член 57

 1. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки.

член 58

 1. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки.
 2. Кои Стоки са Освободени от ДДС при Внос.

член 59

 1. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки.

член 60

 1. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки.

член 61

 1. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки.

член 62

 1. Място на Изпълнение, Данъчно Събитие, Изискуемост на ДДС (задължение да се начисли), Данъчна Основа и Начисляване на ДДС при ВОП.

член 63

 1. Място на Изпълнение, Данъчно Събитие, Изискуемост на ДДС (задължение да се начисли), Данъчна Основа и Начисляване на ДДС при ВОП.

член 64

 1. Как се Определя Данъчната Основа при ВОД, ВОП и Внос на Стоки.
 2. Място на Изпълнение, Данъчно Събитие, Изискуемост на ДДС (задължение да се начисли), Данъчна Основа и Начисляване на ДДС при ВОП.

член 65

 1. Място на Изпълнение, Данъчно Събитие, Изискуемост на ДДС (задължение да се начисли), Данъчна Основа и Начисляване на ДДС при ВОП.

член 65а

 1. Какво е Последователни Доставки на Стоки.
 2. Данъчно Събитие и Място на Изпълнение при Последователни Доставки на Стока.

член 66

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.

член 67

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.

член 68

 1. Какво е Данъчен Кредит. Кога Възниква Право на Данъчен Кредит. В Какъв Срок се Упражнява Данъчен Кредит.

член 69

 1. Кога е Налице Право на Пълен Данъчен Кредит.

член 70

 1. Кои Покупки са Без Право на Данъчен Кредит.
 2. Кои Регистрирани по ЗДДС Лица Нямат Право на Приспадане на Данъчен Кредит.
 3. НЕ Може да се Ползва Данъчен Кредит за Неправомерно Начислен ДДС.

член 71

 1. Какво е Данъчен Кредит. Кога Възниква Право на Данъчен Кредит. В Какъв Срок се Упражнява Данъчен Кредит.

член 71а

 1. Как се Изчислява Правото на Пропорционален Данъчен Кредит за Недвижим Имот, Който ще се Използва Както за Основната Дейност, Така и за Лични Нужди.

член 71б

 1. Как се Изчислява Правото на Пропорционален Данъчен Кредит за Дълготрайни Активи, Които ще се Използват Както за Основната Дейност, Така и за Лични Нужди.

член 72

 1. Какво е Данъчен Кредит. Кога Възниква Право на Данъчен Кредит. В Какъв Срок се Упражнява Данъчен Кредит.

член 73

 1. Кога е Налице Право на Частичен Данъчен Кредит. Как се Изчислява Размерът на Частичния Данъчен Кредит.

член 73а

 1. Как се Ползва Правото на Данъчен Кредит при Обратно Начисляване

член 73б

 1. Как се Изчислява Правото на Пропорционален Данъчен Кредит за Стоки и Услуги, Които ще се Използват Както за Основната Дейност, Така и за Лични Нужди.

член 74

 1. Как се Упражнява Право на Данъчен Кредит за Покупки, Направени Преди Регистрацията по ЗДДС.

член 75

 1. Как се Упражнява Право на Данъчен Кредит за Покупки, Направени Преди Регистрацията по ЗДДС.

член 76

 1. Ползва ли се Начисленият ДДС при Дерегистрацията за Наличните Активи При Повторна Регистрация по ЗДДС.

член 77

 1. Ползва ли се Начисленият ДДС при Дерегистрацията за Наличните Активи При Повторна Регистрация по ЗДДС.

член 78

 1. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Изменение на Данъчната Основа или Разваляне на Доставка.

член 79

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Унищожени, Бракувани или Липсващи Стоки. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Стоки и Услуги, с Които са Извършени Последващи Освободени Доставки.
 3. Корекция на Неползван Данъчен Кредит за Стоки и Услуги, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи.
 4. Корекция на Ползван или Неползван Данъчен Кредит за Извършено Подобрение на Сграда. Корекция на Ползван или Неползван Данъчен Кредит за Извършено Подобрение на Стоки, Недвижими Имоти, Различни от Сгради, и Услуги.

член 79а

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Стоки, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи.
 3. Корекция на Ползван или Неползван Данъчен Кредит за Извършено Подобрение на Сграда. Корекция на Ползван или Неползван Данъчен Кредит за Извършено Подобрение на Стоки, Недвижими Имоти, Различни от Сгради, и Услуги.

член 79б

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Услуги, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи.
 3. Корекция на Ползван или Неползван Данъчен Кредит за Извършено Подобрение на Сграда. Корекция на Ползван или Неползван Данъчен Кредит за Извършено Подобрение на Стоки, Недвижими Имоти, Различни от Сгради, и Услуги.

член 79в

 1. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Унищожени, Бракувани или Липсващи Стоки. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Стоки и Услуги, с Които са Извършени Последващи Освободени Доставки.
 2. Корекция на Неползван Данъчен Кредит за Стоки и Услуги, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи.
 3. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Стоки, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи.
 4. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Услуги, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи.

член 80

 1. Кога НЕ се Извършва Корекция на Ползван Данъчен Кредит.

член 81

 1. Кога е Възможно да се Възстанови Платен ДДС по Покупки от Лица, Които НЕ са Установени в България.

член 82

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. От Кого се Начислява и Плаща (Изисква) ДДС.

член 83

 1. От Кого се Начислява и Плаща (Изисква) ДДС.

член 84

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. От Кого се Начислява и Плаща (Изисква) ДДС.

член 85

 1. От Кого се Начислява и Плаща (Изисква) ДДС.

член 85а

 1. От Кого се Начислява и Плаща (Изисква) ДДС.

член 86

 1. В Какъв Срок се Издава Фактура, Известие или Протокол. Кога ДДС Става Дължим.
 2. Кога НЕ се Начислява ДДС.

член 87

 1. Какво е Данъчен Период. Как се Изчислява Резултатът за Данъчен Период за Целите на ДДС.

член 88

 1. Какво е Данъчен Период. Как се Изчислява Резултатът за Данъчен Период за Целите на ДДС.

член 89

 1. Кога се Внася ДДС. Кога се внася ДДС при Внос. Кога се Внася ДДС при ВОП от Нерегистрирано Лице.

член 90

 1. Кога се Внася ДДС. Кога се внася ДДС при Внос. Кога се Внася ДДС при ВОП от Нерегистрирано Лице.

член 91

 1. Кога се Внася ДДС. Кога се внася ДДС при Внос. Кога се Внася ДДС при ВОП от Нерегистрирано Лице.

член 92

 1. Как се Прихваща ДДС. В Какви Срокове се Възстановява ДДС.

член 93

 1. Как се Прихваща ДДС. В Какви Срокове се Възстановява ДДС.

член 94

 1. Кой Може да се Регистрира по ЗДДС.

член 95

 1. Кой Може да се Регистрира по ЗДДС.

член 96

 1. Кога е Задължителна Регистрацията по ЗДДС.

член 97

 1. Кога е Задължителна Регистрацията по ЗДДС.

член 97а

 1. Кога е Задължителна Регистрацията по ЗДДС.

член 97б

 1. Кога е Задължителна Регистрацията по ЗДДС.

член 97в

 1. Задължение на Лица, Установени в България и Доставящи Далекосъобщителни услуги, Радио-телевизионно Излъчване или Електронни Услуги на Данъчно Незадължени Лица от ЕС.

член 98

 1. Кога е Задължителна Регистрацията по ЗДДС.

член 99

 1. Кога е Задължителна Регистрацията по ЗДДС.

член 100

 1. Кой Има Право на Доброволна Регистрация по ЗДДС.

член 101

 1. Какъв е Редът за Регистрация по ЗДДС.

член 102

 1. Какъв е Редът за Регистрация по ЗДДС.

член 103

 1. Какъв е Редът за Регистрация по ЗДДС.

член 104

 1. Какъв е Редът за Регистрация по ЗДДС.

член 105

 1. Какъв е Редът за Регистрация по ЗДДС.

член 106

 1. В Кои Случаи Дерегистрацията по ЗДДС е Задължителна.

член 107

 1. В Кои Случаи Дерегистрацията по ЗДДС е Задължителна.

член 108

 1. Кога Регистрирано по ЗДДС Лице Може Доброволно да се Дерегистрира.

член 109

 1. В Кои Случаи Дерегистрацията по ЗДДС е Задължителна.
 2. Кога Регистрирано по ЗДДС Лице Може Доброволно да се Дерегистрира.

член 110

 1. Кога НАП Може да Дерегистрира Регистрирано по ЗДДС Лице.

член 111

 1. При Дерегистрация по ЗДДС се Счита, че се Извършва Доставка на Всички Налични Активи – Стоки, Материални Запаси и Дълготрайни Активи.

член 111а

 1. Как и в Какъв Срок се Документират Доставките (Продажбите) за Целите на ЗДДС.

член 112

 1. Как и в Какъв Срок се Документират Доставките (Продажбите) за Целите на ЗДДС.

член 113

 1. Кога се Считат за Издадени Фактури и Известия, Които са Само в Електронен Вид.
 2. Кога Може да се Издаде Една Обща Фактура за Няколко Доставки.
 3. Как и в Какъв Срок се Документират Доставките (Продажбите) за Целите на ЗДДС.
 4. Кога Може да НЕ се Издаде Фактура за Целите на ЗДДС.
 5. Кога Регистрирани по ЗДДС Лица Нямат Право да Начисляват ДДС в Издадени от Тях Фактури.
 6. Как се Начислява ДДС по Доставка, за Която е Получено Авансово Плащане Преди Регистрацията по ЗДДС.
 7. Кога е Възможно Фактура по Доставка да се Издаде от Купувача – Самофактуриране.

член 114

 1. Какво Съдържат и Как се Номерират Фактури за Целите на ЗДДС.

член 115

 1. В Кои Случаи и в Какъв Срок се Издава Дебитно или Кредитно Известие към Фактура.

член 116

 1. Как се Поправят Грешки и Пропуски в Издадени Фактури, Известия и Протоколи.

член 117

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. Какво Съдържат и Как се Номерират Протоколи за Целите на ЗДДС.
 3. В Какви Срокове се Издава Протокол за Целите на ЗДДС.
 4. Как се Процедира при Изменение на Доставка, за Която е Издадени Протокол, а НЕ Фактура.

член 118

 1. Как се Отчитат Продажбите в Брой. Кога се Издава Касова Бележка.

член 119

 1. В Кои Случаи се Съставя Отчет за Продажбите, Какво се Вписва в Него и Къде се Отразява.

член 120

 1. Как се Отчитат Продажбите на Туристически Услуги, Стоки Втора Употреба, Произведения на Изкуството, Антики, Колекционерски Предмети, Златни Материали и Инвестиционно Злато.
 2. Как Отчитат Своите Продажби Лицата, Които са Регистрирани по Режим Извън/В Съюза.
 3. Как Купувачите на Зърно, Скрап или Услуги по Добиване на Скрап Отчитат Своите Покупки (Обратното Начисляване на ДДС).

член 121

 1. Колко Време Трябва да се Съхраняват Издадени и Получени Фактури, Известия и Протоколи по ЗДДС.

член 122

 1. Задължение за Осигуряване на Онлайн Достъп за НАП до Електронни Системи, Съхраняващи Издадени и Получени Фактури или Известия.

член 123

 1. Каква Счетоводна Отчетност Трябва да Води Едно Регистрирано по ЗДДС Лице.
 2. Какво е Режим на Складиране на Стоки до Поискване.

член 124

 1. В Кой Данъчен Период (Месец) се Отразяват Документите по Продажби в Дневника за Продажбите.
 2. В Кой Данъчен Период (Месец) се Отразяват Документите по Покупките в Дневника за Покупките.
 3. В Кой Данъчен Период (Месец) се Отразяват Получени Кредитни Известия по Покупки в Дневника за Покупките.
 4. Кога и в Кой Регистър се Отразява ВОД на Ново Превозно Средство.

член 125

 1. В Какъв Срок се Подава Справка-декларацията по ЗДДС за Изтекъл Данъчен Период (Изтекъл Месец).
 2. В Какъв Срок се Подава VIES-декларация за Изтекъл Данъчен Период (Изтекъл Месец).

член 126

 1. По Какъв Ред и в Какъв Срок се Отстраняват Грешки или Пропуски в Подадени Справки-декларации и Дневници.

член 127

 1. Доставка на Стока от Комисионер.

член 128

 1. Съпътстваща Доставка на Основна Доставка.

член 129

 1. Гаранционно Обслужване на Стока.

член 130

 1. Бартер на Стоки или Услуги.

член 131

 1. Какъв Документ за Целите на ЗДДС се Издава при Публична Продан.
 2. Публична Продан на Вещи на Длъжник.

член 131а

 1. Продажба на Ваучери за Различни Цели. Как се Облага с ДДС Продажбата на Ваучери.

член 131б

 1. Продажба на Ваучери за Различни Цели. Как се Облага с ДДС Продажбата на Ваучери.

член 131в

 1. Продажба на Ваучери за Различни Цели. Как се Облага с ДДС Продажбата на Ваучери.

член 131г

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. Доставки на Стоки, предназначени за Дейности в Континенталния Шелф и Изключителната Икономическа Зона на България.

член 132

 1. Задължителна Регистрация по ЗДДС в Резултат на Преобразуване.
 2. Задължителна Регистрация по ЗДДС за Консорциуми, в Които Участват Регистрирани по ЗДДС Лица.

член 132а

 1. Право на Регистрация по ЗДДС на Наследник на Едноличен Търговец, Който е Починал.

член 133

 1. В Кои Случаи при Регистрация по ЗДДС се Определя Акредитиран Представител.

член 134

 1. В Кои Случаи при Регистрация по ЗДДС се Определя Акредитиран Представител.

член 135

 1. Кой Може да Бъде Определен за Акредитиран Представител. Каква е Отговорността на Акредитирания Представител.

член 136

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Как се Облага с ДДС Дейността на Туроператор. Как се Облага с ДДС Обща Туристическа Услуга.

член 137

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Как се Облага с ДДС Дейността на Туроператор. Как се Облага с ДДС Обща Туристическа Услуга.

член 138

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Как се Облага с ДДС Дейността на Туроператор. Как се Облага с ДДС Обща Туристическа Услуга.

член 139

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Как се Облага с ДДС Дейността на Туроператор. Как се Облага с ДДС Обща Туристическа Услуга.

член 140

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Как се Облага с ДДС Дейността на Туроператор. Как се Облага с ДДС Обща Туристическа Услуга.

член 141

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Как се Облага с ДДС Дейността на Туроператор. Как се Облага с ДДС Обща Туристическа Услуга.

член 142

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.

член 143

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. Как се Облагат с ДДС Доставките на Стоки Втора Употреба, Произведения на Изкуството, Предмети за Колекции и Антикварни Предмети.

член 144

 1. Как се Облагат с ДДС Доставките на Стоки Втора Употреба, Произведения на Изкуството, Предмети за Колекции и Антикварни Предмети.

член 145

 1. Как се Облагат с ДДС Доставките на Стоки Втора Употреба, Произведения на Изкуството, Предмети за Колекции и Антикварни Предмети.

член 146

 1. Как се Облагат с ДДС Доставките на Стоки Втора Употреба, Произведения на Изкуството, Предмети за Колекции и Антикварни Предмети.

член 147

 1. Как се Облагат с ДДС Доставките на Стоки Втора Употреба, Произведения на Изкуството, Предмети за Колекции и Антикварни Предмети.

член 148

 1. Как се Облагат с ДДС Доставките на Стоки Втора Употреба, Произведения на Изкуството, Предмети за Колекции и Антикварни Предмети.

член 149

 1. Как се Облагат с ДДС Доставките на Стоки Втора Употреба, Произведения на Изкуството, Предмети за Колекции и Антикварни Предмети.

член 150

 1. Как се Облагат с ДДС Доставките на Стоки Втора Употреба, Произведения на Изкуството, Предмети за Колекции и Антикварни Предмети.

член 151

 1. Как се Облагат с ДДС Доставките на Стоки Втора Употреба, Произведения на Изкуството, Предмети за Колекции и Антикварни Предмети.

член 151а

 1. Кой Има Право да се Регистрира по Режима за Касова Отчетност.
 2. Кога ДДС Става Изискуем при Продажба по Режим за Касова Отчетност.
 3. Какъв е Редът за Получаване на Разрешение за Прилагане на Режима за Касова Отчетност.

член 151б

 1. От Кога Регистрирано по ЗДДС Лице Може да Прилага Режима за Касова Отчетност.
 2. При Какви Обстоятелства Може да се Прекрати Прилагането на Режима за Касова Отчетност.

член 151в

 1. Кога Настъпва Данъчно Събитие и Кога ДДС Става Изискуем при Прилгането на Режима за Касова Отчетност.

член 151г

 1. Кога Възниква Право на Данъчен Кредит при Прилагането на Режима за Касова Отчетност.

член 151д

 1. Кога Настъпва Данъчно Събитие и Кога ДДС Става Изискуем при Прилгането на Режима за Касова Отчетност.

член 152

 1. Общи Правила за Облагане с ДДС на Доставките на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

член 153

 1. Общи Правила за Облагане с ДДС на Доставките на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

член 154

 1. Кой Има Право да се Регистрира по Режим Извън Съюза. Как се Извършва Регистрацията.

член 155

 1. Кога Може да се Прекрати Регистрация по Режим Извън Съюза.

член 156

 1. Кой Има Право да се Регистрира по Режим В Съюза. Как се Извършва Регистрацията.

член 157

 1. Кога Може да се Прекрати Регистрация по Режим В Съюза.

член 158

 1. Къде е Мястото на Изпълнение на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

член 159

 1. Как се Определя Данъчната Основа и Кога Възниква Данъчното Събитие и Изискуемостта на Данъка (задължение да се начисли) при Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

член 159а

 1. Коя Данъчна Ставка се Прилага при Доставка на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

член 159б

 1. Как се Отчитат Доставките на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

член 159в

 1. Кой Има Право на Възстановяване или Приспадане на ДДС при Доставка на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

член 159г

 1. Какви Регистри са Длъжни да Водят Лицата, Доставящи Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

член 159д

 1. Как се Извършва Корекция в Справка-декларацията на Лица, Доставящи Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

член 159е

 1. Как се Възстановява Надвнесен ДДС от Лица, Доставящи Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

член 159ж

 1. Как Лица, Доставящи Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги и Регистрирани за Тази Цел в Друга Държава от ЕС, Отчитат и Плащат ДДС за Своите Продажби в България.

член 159з

 1. Права за Регистрация по Единия Режим в Момента на Прекратяване на Регистрацията по Другия Режим.

член 159и

 1. Регистър на Регистрираните Лица по Режим Извън/В Съюза.

член 160

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Как се Облагат с ДДС Доставките на Инвестиционно Злато.

член 160а

 1. Как се Облагат с ДДС Доставките на Инвестиционно Злато.

член 161

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. От Кого се Начислява и Плаща (Изисква) ДДС.
 3. Как се Облагат с ДДС Доставките на Инвестиционно Злато.

член 162

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Как се Облагат с ДДС Доставките на Инвестиционно Злато.

член 163

 1. Какъв е Размерът на ДДС за Различните Видове Доставки и Услуги.
 2. Как се Облагат с ДДС Доставките на Инвестиционно Злато.

член 163а

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. От Кого се Начислява и Плаща (Изисква) ДДС.
 3. Как се Облагат с ДДС Доставките на Зърно, Скрап и Въглеродни Емисии.

член 163б

 1. Как се Облагат с ДДС Доставките на Зърно, Скрап и Въглеродни Емисии.

член 163в

 1. Как се Облагат с ДДС Доставките на Зърно, Скрап и Въглеродни Емисии.

член 163г

 1. Как се Облагат с ДДС Доставките на Зърно, Скрап и Въглеродни Емисии.

член 163д

 1. От Кого се Начислява и Плаща (Изисква) ДДС.
 2. Как се Облагат с ДДС Доставките на Зърно, Скрап и Въглеродни Емисии.

член 164

 1. В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.
 2. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки, Свързани с Инвестиционен Проект.

член 165

 1. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки, Свързани с Инвестиционен Проект.

член 166

 1. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки, Свързани с Инвестиционен Проект.

член 167

 1. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки, Свързани с Инвестиционен Проект.

член 167а

 1. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки, Свързани с Инвестиционен Проект.

член 167б

 1. Как се Облага с ДДС Вносът на Стоки, Свързани с Инвестиционен Проект.

член 168

 1. Кога и в Кой Регистър се Отразява ВОД на Ново Превозно Средство.
 2. Как се Облага с ДДС ВОП или Инцидентен ВОД на Ново Превозно Средство.

член 169

 1. Публични Регистри и Обмен на Информация Между Институциите.

член 170

 1. Публични Регистри и Обмен на Информация Между Институциите.

член 171

 1. Публични Регистри и Обмен на Информация Между Институциите.

член 172

 1. Особени Случаи на Освободени Доставки във Връзка с Международни Договори.

член 173

 1. Особени Случаи на Освободени Доставки във Връзка с Международни Договори.

член 174

 1. Възстановяване на ДДС на Дипломатически Мисии.

член 174а

 1. Особени Случаи на Освободени Доставки във Връзка с Международни Договори.

член 175

 1. Подзаконови Нормативни Актове, Издавани от Министъра на Финансите.
 2. Как се Облагат с ДДС Доставките на Инвестиционно Злато.

член 176

 1. В Кои Случаи НАП Има Право да Откаже Регистрация по ЗДДС. В Кои Случаи НАП има Право да Дерегистрира Лице по ЗДДС.

член 176в

 1. Обезпечения за Търговците на Горива.

член 177

 1. Кога Един Купувач е Отговорен за Невнесен ДДС от Предходен Доставчик (Продавач) по Линията на Доставките.

член 178

 1. Санкция за НЕспазен Срок за Регистрация или Дерегистрация по ЗДДС.

член 179

 1. Санкция за Закъсняло Подаване на Справка-декларация по ЗДДС, Дневници по ЗДДС, VIES-декларация и т.н.

член 180

 1. Санкция за НЕначислено или за По-късно Начислено ДДС по Продажби.

член 180а

 1. Санкция за НЕначислено или за По-късно Начислено ДДС при Самоначисляване.

член 180б

 1. Санкция за Неначислено ДДС при ”Режим Извън/В Съюза”.

член 180в

 1. Санкция за Лица, Търгуващи с Горива, Които НЕ Предоставят Предвидените Обезпечения в Срок.

член 181

 1. Санкция за НЕпредаване на Отчетен Регистър. Каква е Санкцията за Предаване на Грешен Отчетен Регистър.

член 181а

 1. Санкция за Лице, Регистрирано по ”Режим Извън/В Съюза”, Когато НЕ Предостави Регистъра си за Продажби.

член 181б

 1. Санкция за Лице, Което Прехвърля или Получава Стоки под Режим на Складиране на Стоки до Поискване, Когато НЕ Води Предвидения Електронен Регистър.

член 181в

 1. Санкция за Лице, Което Прехвърля или Получава Стоки под Режим на Складиране на Стоки до Поискване, Когато НЕ Отрази Информация от Предвидения Електронен Регистър в Дневника за Покупките или Продажбите.

член 181г

 1. Санкция за Лице, Което Прехвърля или Получава Стоки под Режим на Складиране на Стоки до Поискване, Когато НЕ Предостави Предвидения Електронен Регистър.

член 181д

 1. Санкция за Лице, Което Съхранява Чужди Стоки, Когато НЕ Води Предвидената Отчетност.

член 182

 1. Санкция за НЕиздадена или По-късно Издадена Фактура, Известие или Протокол по ЗДДС.

член 183

 1. Санкция за Начислен ДДС от Лице, Което НЕ е Регистрирано по ЗДДС.

член 184

 1. Санкция за НЕподадена Декларация за ВОП или Инцидентен ВОД на Ново Превозно Средство.

член 185

 1. Санкция за НЕиздадена Касова Бележка. Санкция, Когато Касов Апарат НЕ Предава Ежедневна Информация до НАП.

член 185а

 1. Санкция за Невярно Декларирани Данни за СУПТО пред НАП.

член 185б

 1. Санкция за Използване на СУПТО, Който НЕ е Одобрен от НАП.

член 186

 1. Кога НАП Може да Запечата Търговски Обект за 30 дни.
 2. Санкция за НЕиздаден Фискален Касов Бон при Продажба в Брой.

член 187

 1. Кога НАП Може да Запечата Търговски Обект за 30 дни.

член 188

 1. Кога НАП Може да Запечата Търговски Обект за 30 дни.

член 189

 1. Санкция за НЕдеклариран ВОП на Нов Автомобил или на Акцизна Стока.

член 190

 1. Санкция за Длъжностно Лице от НАП, Което НЕ Възстанови ДДС в Определения Срок.

член 191

 1. Санкция за Митничар, Който Начисли ДДС в По-малък Размер или Освободи Стока Без да е Платен ДДС.

член 191а

 1. Санкция за НЕспазване на Реда за Сервизиране на Касови Апарати.

член 192

 1. Санкция за НЕиздадена Касова Бележка. Санкция, Когато Касов Апарат НЕ Предава Ежедневна Информация до НАП.

член 193

 1. Как се Обжалват Наказателни Постановления на НАП.
абонамент