3

.117.Как се Доказва Извършването на Доставка по ЗДДС.

       • За да се удостовери, че една доставка е извършена, това се доказва с множество документи, в зависимост от вида на доставката. Това обикновено са фактури, стокови разписки, документи за превоз (в т.ч. CMR и пътен лист), товарителници, договори, констативни протоколи от измервания, приемно-предавателни протоколи, митнически декларации, лицензи, разрешителни, сертификати, удостоверения, регистрационни документи, документи за собственост, регистри, категоризация и т.н. Правилникът за прилагане на ЗДДС определя конкретни документи за следните доставки:

            - Износ на стоки; (чл.** от ППЗДДС)

            - Международен транспорт на пътници; (чл.** от ППЗДДС)

            - Международен трансфер на електроенергия и природен газ; (чл.** от ППЗДДС)

     - Доставка на стоки за снабдяване на самолети, използвани от оператори, извършващи международни рейсове; (чл.**; чл.*** от ППЗДДС)

            - Доставка на стоки за снабдяване на плавателни съдове; (чл.**; чл.***; чл.*** от ППЗДДС)

            - Доставки на услуга по строителство на кораб или самолет; (чл.** от ППЗДДС)

            - Отдаване под наем на самолети и плавателни съдове; (чл.** от ППЗДДС)

            - Обработка на самолети и плавателни съдове; (чл.** от ППЗДДС)

            - Транспортна обработка на стоки или пътници; (чл.** от ППЗДДС)

            - Доставка на самолети и плавателни съдове; (чл.** от ППЗДДС)

            - Доставка на услуги за управление на въздушно движение; (чл.*** от ППЗДДС)

            - Авиационен оператор, извършващ основно международни рейсове; (чл.*** от ППЗДДС)

            - Доставка, свързана с международния стоков трафик; (чл.** от ППЗДДС)

            - Доставка по обработка на стоки; (чл.** от ППЗДДС)

            - Доставка на злато за централни банки; (чл.** от ППЗДДС)

            - Доставка на стоки в обекти за безмитна търговия; (чл.** от ППЗДДС)

            - Доставка на услуги от агенти на международен транспорт; (чл.** от ППЗДДС)

            - Доставка на услуга по продажба на самолетни билети за международен транспорт;

                        (чл.** от ППЗДДС)

            - Доставка на други услуги от агенти, брокери и посредници; (чл.** от ППЗДДС)

     - Доставки на стоки и услуги, за които ДДС е изискуем от получателя (обратно начисляване на ДДС) – зърно, инвестиционно злато, отпадъци (скрап) и услуги по преработка на отпадъци. Към тези доставки спадат и услугите по обработка на самолети и кораби в летища и пристанища извън територията на страната; (чл.*** от ППЗДДС)

            - Настаняване, предоставено от хотелиер; (чл.** от ППЗДДС)

            - Вътреобщностна доставка ( ВОД). (чл.** от ППЗДДС)

       • Ако доставчик не се снабди с изискваните документи за доказване на горните доставки в срок до края на месеца, следващ календарния месец, в който ДДС е станал изискуем (задължение да се начисли), се счита, че доставката е облагаема със ставка 20% и доставчикът трябва да направи корекция и да начисли данъка с протокол. Ако впоследствие доставчикът се снабди с нужните документи, той коригира увеличеното ДДС чрез анулиране на протокола, с който го е начислил.

            (чл.** и чл.** от ППЗДДС)

(чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.**; чл.***; чл.**; чл.**; чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник