3

._49.Данъчно Събитие и Място на Изпълнение при Последователни Доставки на Стока.

       • Данъчното събитие при последователни доставки на стоки, от гледна точка на първия доставчик по веригата, възниква и се доказва съгласно правилата за данъчно събитие и доказването му при ВОД.

            (виж пример ***)

       • Мястото на изпълнение при последователни доставки на стока е:

     - държавата, от която стоката е изпратена  или транспортирана, ако прехвърлянето на собствеността върху нея е извършено преди фактическата доставка (предаване) на стоката на крайния получател;

     (виж пример ***)

     - държавата, в която стоката пристига, ако прехвърлянето на собствеността върху нея се извършва след фактическата доставка (предаване) на стоката на крайния получател.

       • Ако някой от доставчиците във веригата е регистриран за целите на ДДС в държавата, в която е мястото на изпълнение на доставката, то тогава се прилагат правилата на тази държава.

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник