3

._92.Корекция на Ползван или Неползван Данъчен Кредит за Извършено Подобрение на Сграда. Корекция на Ползван или Неползван Данъчен Кредит за Извършено Подобрение на Стоки, Недвижими Имоти, Различни от Сгради, и Услуги.

       • За извършено подобрение на съществуваща сграда, в резултат на което е налице нова сграда, се извършват отделни корекции, като за начисления ДДС на подобрението се брои нов 20-годишен срок, считано от началото на годината, в която данъчният кредит е бил упражнен, съответно неупражнен, или считано от началото на годината на ползването, ако то се е забавило с повече от една година от завършването на подобрението.

       • За начисления ДДС при придобиването или изграждането на сградата преди подобрението, не възниква нов 20-годишен срок за целите на корекции на ползван данъчен кредит.

       • За извършени подобрения на стоки, недвижими имоти, различни от сгради, и услуги, които са или биха били дълготрайни активи (тоест със стойност на придобиване над 5 000 лв.), не възниква нов 20-годишен срок, съответно нов 5-годишен срок, за целите на корекции на ползван данъчен кредит и корекцията – тоест корекцията се извършва пропорционално на остатъка.

 (виж пример 170 oт Сборник Базови Примери по ЗДДС)

(чл.**, ал.* и ал.**; чл.***, ал.* и ал.**; чл.***, ал.* от ЗДДС / чл.**, ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник