Формуляр

 1. Договор за Бартер
  Договорът за бартер е неформален договор, но когато специален закон изисква определена форма за действителност, то договорът за замяна трябва да бъде сключен в съответната форма. Формата на договора се определя спрямо вида на заменяното имущество, което може да бъде: движими и недвижими вещи, вземания, ценни книги, съвкупности от права и др.
 2. Пълномощно за Учредяване на Прокура
  Очаквайте скоро!
 3. Пълномощно за Разпореждане с Недвижим Имот
  Очаквайте скоро!
 4. Оттегляне на Пълномощно
  Очаквайте скоро!
 5. Решение за Приемане на Годишни Финансови Отчети
  Очаквайте скоро!
 6. Решение за Разпределяне на Неразпределена Печалба
  Очаквайте скоро!
 7. Решение за Покриване на Непокрита Загуба
  Очаквайте скоро!
 8. Решение за Отписване на Вземане
  Очаквайте скоро!
 9. Решение за Отписване на Задължение
  Очаквайте скоро!
 10. Решение за Увеличаване на Капитала
  Очаквайте скоро!
 11. Решение за Намаляване на Капитала
  Очаквайте скоро!
 12. Решение за Допълнителна Парична Вноска
  Очаквайте скоро!
 13. Решение за Избор на Управител
  Очаквайте скоро!
 14. Решение за Приемане на Съдружник
  Очаквайте скоро!
 15. Решение за Участие в Други Дружества
  Очаквайте скоро!
 16. Решение за Откриване на Клонове
  Очаквайте скоро!
 17. Решение за Закриване на Клонове
  Очаквайте скоро!
 18. Решение за Продажба на Недвижим имот
  Очаквайте скоро!
 19. Решение за Получаване на Креди
  Очаквайте скоро!
 20. Протокол за Заприхождаване на Дълготраен Актив
  Очаквайте скоро!
 21. Протокол-Акт за Извършени СМР
  Очаквайте скоро!
 22. Амортизационен План
  Очаквайте скоро!
 23. Амортизация Формирана от Производствени Цикли
  Очаквайте скоро!
 24. Протокол за Брак на Дълготрайни Активи
  Очаквайте скоро!
 25. Протокол за Ликвидация на Дълготрайни Активи
  Очаквайте скоро!
 26. Протокол за Лично Ползване на Дълготрайни Активи
  Очаквайте скоро!
 27. Протокол за Дарение на Дълготрайни Активи
  Очаквайте скоро!
 28. Инвентаризационен Опис на Дълготрайни Активи
  Очаквайте скоро!
 29. Протокол за Последваща Оценка на Дълготрайни Активи
  Очаквайте скоро!
 30. Платежно Нареждане
  Очаквайте скоро!
 31. Бюджетно Платежно Нареждане
  Очаквайте скоро!
 32. Вносна Бележка
  Очаквайте скоро!
 33. Нареждане Разписка
  Очаквайте скоро!
 34. Незабавно Инкасо
  Очаквайте скоро!
 35. Банково Извлечение
  Очаквайте скоро!
 36. Бордеро за Обмяна на Валута
  Очаквайте скоро!
 37. Данъчен Ревизионен Доклад
  Очаквайте скоро!
 38. Данъчен Ревизионен Акт
  Очаквайте скоро!
 39. Акт за Прихващане и Възстановяване
  Очаквайте скоро!
 40. Приходен Касов Ордер
  Очаквайте скоро!
 41. Нареждане за Плащане от Каса
  Очаквайте скоро!
 42. Разписка за Получена Сума
  Очаквайте скоро!
 43. Касова Книга – за Движения в Каса
  Очаквайте скоро!
 44. Разходен Касов Ордер
  Очаквайте скоро!
 45. Инвентаризация на Пари в Каса
  Очаквайте скоро!
 46. Авансов Отчет
  ...
 47. Пътен Лист
  Очаквайте скоро!
 48. Счетоводна Справка – Мемориален Ордер
  Очаквайте скоро!
 49. Ведомост за Заплати и Рекапитулация
  Очаквайте скоро!
 50. Необходими Данни за Назначаване на Служител – Списък на Документи за Трудово Досие
  Очаквайте скоро!