Формуляр

 1. Пълномощно за Закупуване на Недвижим Имот
  Пълномощното за закупуване на недвижим имот е едностранна сделка, с която едно лице – упълномощител, дава право на друго – упълномощен, да извърши определени действия от името, за сметка и в полза на лицето упълномощител.
 2. Договор за Възлагане
  С договора за възлагане могат да бъдат регулирани разнообразни обществени отношения, поради което той е един от най-често използваните договори в бизнеса. С него може да се възложи както изработката на определен продукт, при което договорът ще носи белезите на договор за изработка, така и предоставянето на конкретна услуга, при което договорът ще бъде характеризиран като договор за поръчка.
 3. Договор за Бартер
  Договорът за бартер е неформален договор, но когато специален закон изисква определена форма за действителност, то договорът за замяна трябва да бъде сключен в съответната форма. Формата на договора се определя спрямо вида на заменяното имущество, което може да бъде: движими и недвижими вещи, вземания, ценни книги, съвкупности от права и др.
 4. Пълномощно за Учредяване на Прокура
  С това пълномощното търговецът дава право на определено лице да управлява предприятието му, както и да извършва всички действия и сделки, свързани с упражняване на търговското му занятие, така както би го правил управител.
 5. Пълномощно за Продажба на Недвижим Имот
  С пълномощното за продажба на недвижим имот едно лице дава права на друго да извърши всички подготвителни действия, като се снабди с необходимите документи и да сключи посочената в пълномощното сделка с недвижим имот.оро!
 6. Оттегляне на Пълномощно
  Чрез оттегляне на пълномощното като едностранна правна сделка упълномощителят прекратява вече учредената от него със самото пълномощното представителна власт в полза на упълномоще-ното лице.
 7. Решение за Приемане на Годишни Финансови Отчети
  Очаквайте скоро!Протоколът от решения на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност (ООД) е документ, който констатира провеждането на заседание на общото събрание на съдружниците по предварително определен дневен ред, наличния кворум, проведените обсъждания, гласуванията и взетите решения с определено мнозинство.
 8. Решение за Разпределяне на Неразпределена Печалба
  Документ, който констатира провеждането на заседание на Общото събрание на съдружниците по предварително определен дневен ред относно разпределяне на печалбата на дружеството, налич-ния кворум, проведените обсъждания, гласувания и взети решения с определено мнозинство.
 9. Решение за Покриване на Непокрита Загуба
  Очаквайте скоро!
 10. Решение за Отписване на Вземане
  Очаквайте скоро!
 11. Решение за Отписване на Задължение
  Очаквайте скоро!
 12. Решение за Увеличаване на Капитала
  Очаквайте скоро!
 13. Решение за Намаляване на Капитала
  Очаквайте скоро!
 14. Решение за Допълнителна Парична Вноска
  Протоколът от решения на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност (ООД) за допълнителни парични вноски е документ, с който съдружниците се задължават да направят допълнителни парични вноски за определен срок.
 15. Решение за Избор на Управител
  Протоколът от решения на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност (ООД) за избор на управител е документ, който документира провеждането на заседание на Общото събрание на съдружниците за смяна на управителя и избор на нов управител на Дружеството.
 16. Решение за Приемане на Съдружник
  Документ, който констатира провеждането на заседание на Общото събрание на съдружниците по предварително определен дневен ред относно прехвърляне на дружествени дялове и приемане на нов съдружник
 17. Решение за Участие в Други Дружества
  Протоколът от решения на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност (ООД) за участие в друго дружество е документ, който документира провеждането на заседание на Общото събрание на съдружниците, на което се взема решение за придобиване на определен брой дялове в друго дружество.
 18. Решение за Откриване на Клонове
  Документ за провеждане на заседание на Общото събрание на съдружниците, на което се взема решение за откриване на клон на дружеството, избор на управител на клона и определяне обема на представителната му власт
 19. Решение за Закриване на Клонове
  Очаквайте скоро!
 20. Решение за Продажба на Недвижим имот
  Очаквайте скоро!
 21. Решение за Получаване на Креди
  Очаквайте скоро!
 22. Протокол за Заприхождаване на Дълготраен Актив
  Очаквайте скоро!
 23. Протокол-Акт за Извършени СМР
  Очаквайте скоро!
 24. Амортизационен План
  Очаквайте скоро!
 25. Амортизация Формирана от Производствени Цикли
  Очаквайте скоро!
 26. Протокол за Брак на Дълготрайни Активи
  Очаквайте скоро!
 27. Протокол за Ликвидация на Дълготрайни Активи
  Очаквайте скоро!
 28. Протокол за Лично Ползване на Дълготрайни Активи
  Очаквайте скоро!
 29. Протокол за Дарение на Дълготрайни Активи
  Очаквайте скоро!
 30. Инвентаризационен Опис на Дълготрайни Активи
  Очаквайте скоро!
 31. Протокол за Последваща Оценка на Дълготрайни Активи
  Очаквайте скоро!
 32. Платежно Нареждане
  Очаквайте скоро!
 33. Бюджетно Платежно Нареждане
  Очаквайте скоро!
 34. Вносна Бележка
  Очаквайте скоро!
 35. Нареждане Разписка
  Очаквайте скоро!
 36. Незабавно Инкасо
  Очаквайте скоро!
 37. Банково Извлечение
  Очаквайте скоро!
 38. Бордеро за Обмяна на Валута
  Очаквайте скоро!
 39. Данъчен Ревизионен Доклад
  Очаквайте скоро!
 40. Данъчен Ревизионен Акт
  Очаквайте скоро!
 41. Акт за Прихващане и Възстановяване
  Със споразумението за прихващане две страни се споразумяват да погасят насрещните си парични задължения.
 42. Приходен Касов Ордер
  Очаквайте скоро!
 43. Нареждане за Плащане от Каса
  Очаквайте скоро!
 44. Разписка за Получена Сума
  Очаквайте скоро!
 45. Касова Книга – за Движения в Каса
  Очаквайте скоро!
 46. Разходен Касов Ордер
  Очаквайте скоро!
 47. Инвентаризация на Пари в Каса
  Очаквайте скоро!
 48. Авансов Отчет
  ...
 49. Пътен Лист
  Очаквайте скоро!
 50. Счетоводна Справка – Мемориален Ордер
  Очаквайте скоро!