3

._17.Какво е Тристранна Операция при Доставка на Стоки.

       • Тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица от три различни държави в ЕС, когато са налице едновременно следните условия:

     - Прехвърлителят (продавачът) от първата държава доставя стоката на посредник във втората държава, който след това извършва доставка на придобиващия (купувача) в третата държава, но стоките се транспортират директно от прехвърлителя към придобиващия;

     - Посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите на прехвърлителя и придобиващия;

     - Придобиващият (купувачът) начислява ДДС като получател на доставката.

• В тристранната операция:

     - Прехвърлителят (продавачът) извършва ВОД към посредника, като не начислява ДДС;

     - Посредникът извършва освободен ВОП с последваща доставка към придобиващия, като не начислява ДДС нито за ВОП-а, нито за последващата доставка към придобиващия;

     - Придобиващият (купувачът) извършва ВОП и самоначислява ДДС като получател на доставката.

       (виж пример ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ЗДДС / чл.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.*; чл.***, ал.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник