3

.174.Санкция за Начислен ДДС от Лице, Което НЕ е Регистрирано по ЗДДС.

       • Лице, което не е регистрирано по ЗДДС, издаде данъчен документ (фактура или известия), в който посочи ДДС, се наказва със санкция в размер на посочения в документа ДДС, но не по-малко от 1 000 лв., а при повторно нарушение – санкцията е в размер на двойния размер на посочения в документа ДДС, но не по-малко от 5 000 лв.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник