3

._55.Как се Облагат с ДДС Доставките на Инвестиционно Злато.

       • Доставките на инвестиционно злато са освободени.

       • Производителите на инвестиционно злато и търговците на злато за производствени цели могат да изберат доставките на злато да бъдат облагаеми, ако получателите на златото са регистрирани по ЗДДС и в издадената към тях фактура е записано, че ДДС ще бъде начислен от получателя – обратно начисляване на ДДС.

       • ДДС се начислява от получателя с протокол, който се отразява в Дневника за продажбите.

       • Получателят има право на данъчен кредит за начисления ДДС при придобиването на златото.

       • Има ясно определени критерии кои материали или изделия се считат за инвестиционно злато, както и конкретни правила как се документират сделките с тях.

       (чл.***; чл.****; чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** ал.* от ЗДДС / чл.**; чл.**; чл.***; чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник