3

.165.Санкция за Неначислено ДДС при ”Режим Извън/В Съюза”.

       • Лице, което е регистрирано по ”Режим Извън Съюза” в България, или лице, което е регистрирано по ”Режим Извън Съюза” или ”Режим В Съюза” в друга държава от ЕС и не начисли ДДС за доставки с място на изпълнение в България, се наказва със санкция в размер на 25% от неначисления данък, но не по-малко от 250 лв., а при повторно нарушение – санкцията е в размер на двойния размер на неначисления данък, но не по-малко от 5 000 лв. Отделно се дължи и неначисленият ДДС.

       (чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник