3

._69.Какви Регистри са Длъжни да Водят Лицата, Доставящи Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

       • Лице, регистрирано по някой от двата режима, е задължено да води подробен електронен регистър за извършените доставки на далекосъобщителни услуги, радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица от държави в ЕС.

       • Електронният регистър се води по такъв начин, че при поискване да може незабавно да бъде предоставен по електронен път на НАП или компетентните органи на държавите от ЕС.

       • Информацията в електронния регистър се съхранява за срок, не по-малък от 10 години.

(чл.**** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник