Базови Примери
свързани към Данък Добавена Стойност

общовалидни за темата

 1. Доставка на Стоки Между Юридическо Лице и Негов Клон в Различни Държави от ЕС
 2. Доставка на Стоки Между Клонове на Едно Юридическо Лице на Територията на България

общовалидни за ЗДДС

 1. Сборник Базови Примери по Закона и Правилника за ДДС

свръзани към отделни норми на ЗДДС

член 6

 1. Доставка на Стоки
 2. Доставка на Стока по Договор за Лизинг
 3. Доставка при Комисионен Договор
 4. Лично Ползване на Активи от Съдружник
 5. Доставка при Договор за Комисионна
 6. Доставка на Рекламни Материали

член 7

 1. ВОД на Стоки
 2. ВОД на Ново Превозно Средство
 3. Продажба на Акцизни Стоки в Страна Членка на ЕС
 4. ВОД на Стоки, Нужни за Икономическата Дейност на Изпращача в Друга Държава Членка
 5. Продажба на Стоки в ЕС, Които се Монтират за Сметка на Доставчика
 6. Доставка на Стоки на Борда на Самолети
 7. Доставка на Стоки, Свързани с Международен Транспорт
 8. Продажби от Посредник в Тристранна Операция
 9. Дистанционна Продажба на Стоки

член 8

 1. Услуги по Смисъла на ЗДДС

член 9

 1. Извършване на Подобрение на Нает Актив
 2. Предоставяне на Услуги за Личните Нужди на Собственик
 3. Извършване на Ремонт на Нает Актив
 4. Извършване на Услуга с Рекламна Цел до 30 лв.
 5. Доставка на Услуга Между Юридическо Лице, Установено в Страна Членка, и Негов Клон в България
 6. Предоставяне на Услуги на Собственици, Управители и Трети Лица при Кризисни Ситуации и Непреодолима Сила
 7. Доставка на Услуга Между Два Клона на Едно Лице в Различни Държави Членки
 8. Продажба на Специализиран Софтуер
 9. Доставка на Услуга, Предоставена от Физическо Лице

член 10

 1. Апортиране на Актив в Търговско Дружество
 2. Задължителна Регистрация по ЗДДС в Резултат на Преобразуване

член 10б

 1. Липса на Задължение за Извършване на Корекция за Получени Стоки или Услуги, Които са Използване за Изграждане, Подобрение или Ремонт на Публична Общинска или Държавна Инфраструктура
 2. Безвъзмездно Изграждане, Подобрение или Ремонт на Публична Инфраструктура

член 13

 1. ВОП на Стоки
 2. ВОП на Ново Превозно Средство
 3. ВОП на Стоки в България, Необходими за Икономическата Дейност на Изпращача
 4. Покупка на Стоки в ЕС, Които се Монтират за Сметка на Доставчика
 5. Доставка на Стоки на Борда на Самолети
 6. Доставка на Стоки, Свързани с Международен Транспорт
 7. Придобиване на Стоки от Получателя в Тристранна Операция

член 14

 1. Дистанционна Продажба на Стоки
 2. Дистанционна Продажба на Стоки

член 15

 1. Продажби от Посредник в Тристранна Операция
 2. Тристранна Операция

член 15а

 1. Складиране на Стоки до Поискване – Същност
 2. Складиране на Стоки до Поискване – Смяна на Получателя
 3. Складиране на Стоки до Поискване – Връщане на Стоки

член 16

 1. Място на Изпълнение при Последователни Доставки на Стока
 2. Внос на Стоки

член 17

 1. Място на Изпълнение при Доставка на Стоки, Които не се Изпращат или Превозват
 2. Място на Изпълнение при Доставка на Стоки, Които се Изпращат или Превозват
 3. Място на Изпълнение при Доставка на Стока от Посредник в Тристранна Операция
 4. Място на Изпълнение при Продажба на Стоки, Които се Монтират за Сметка на Доставчика
 5. Място на Изпълнение При Внос на Стоки

член 18

 1. Доставка на Стоки на Борда на Самолети
 2. Място на Изпълнение при Доставка на Стоки на Борда на Самолети

член 19

 1. Място на Изпълнение при Доставка на Електроенергия, Природен Газ, Топлинна и Хладилна Енергия на Територията на България

член 20

 1. Място на Изпълнение при Доставка на Дистанционни Продажби

член 21

 1. Облагане на Доставките, Осъществени от Румънски Мобилен Оператор в Румъния, Когато Същият е Регистриран в България за Прилагане на Режим „В Съюза“
 2. Място на Изпълнение при Доставка на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги
 3. Място на Изпълнение при Доставка на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги
 4. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга на Данъчно Незадължено Лице
 5. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга на Данъчно Задължено Лице
 6. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга на Данъчно Незадължено Лице, Установено Извън ЕС
 7. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Свързана с Недвижим Имот
 8. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Свързана с Пътнически Транспорт
 9. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга по Осигуряване на Достъп до Научна Конференция
 10. Място на Изпълнение при Доставка на Ресторантьорски и Кетъринг Услуги
 11. Място на Изпълнение при Доставка на Услуги, Извършвани по Електронен Път

член 22

 1. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Свързана с Транспорт на Стоки, Когато Получател на Услугата е Данъчно Незадължено Лице (Физическо Лице) от ЕС
 2. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Свързана с Транспорт на Стоки, Когато Получател на Услугата е Данъчно Незадължено Лице (Физическо Лице) извън ЕС
 3. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Свързана с Транспорт на Стоки, Когато Получател на Услугата е Данъчно Задължено Лице (Юридическо Лице) от ЕС

член 23

 1. Място на Изпълнение при Отдаване под Наем на Превозно Средство за период под 30 Дни
 2. Място на Изпълнение при Отдаване под Наем на Превозно Средство за период над 30 Дни

член 24

 1. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга, Предоставяна от Посредник

член 25

 1. Данъчно Събитие при Доставка на Стоки  
 2. Данъчно Събитие при ВОП на Стоки
 3. Данъчно Събитие при Доставка на Стоки  
 4. Данъчно Събитие при Продажба на Стоки по Електронен Път
 5. Данъчно Събитие при Доставка с Поетапно Изпълнение
 6. Данъчно Събитие при Доставка с Непрекъснато Изпълнение, за Която е Договорено, че Плащането е Дължимо при Прекратяване на Договора, Който е за Срок от 4 Години
 7. Данъчно Събитие при Доставка по Договор за Лизинг
 8. Документиране при Заместване на Лизингополучател по Договор за Финансов Лизинг
 9. Изискуемост на Данъка
 10. Изискуемост на Данъка при Авансово Плащане по Доставка на Стоки
 11. Изискуемост на Данъка при Авансово Плащане по Доставка на Стоки от Нерегистрирано Лице

член 26

 1. Определяне на Данъчна Основа при Доставка
 2. Определяне на Данъчна Основа при Доставка
 3. Окончателна Данъчна Основа при Продажба на Спиртни Напитки
 4. Определяне на Данъчна Основа при Доставка и Наличие на Отстъпка
 5. Определяне на Данъчната Основа по Доставка, при Която Има Предоставени Рекламни Материали
 6. Окончателна Данъчна Основа При Бартер
 7. Данъчна Основа при Многоцелеви Ваучер

член 27

 1. Лично Ползване на Активи от Съдружник
 2. Данъчна Основа при Освободена Доставка на Стока Между Свързани Лица, Когато Доставчикът Няма Право на Данъчен Кредит и Договорената Цена е По-ниска от Пазарната
 3. Данъчна Основа при Доставка на Стока или Услуги, Свързани с Дерегистрация по ЗДДС
 4. Данъчна Основа при Безвъзмездно Ползване на Апартамент, при Придобиването на който е Ползван Данъчен Кредит
 5. Данъчна Основа при Безвъзмездна Доставка на Услуга по Отдаване Под Наем на Автомобил, Който се Използва Едновременно за Независимата Икономическа Дейност на Дружеството и за Лични Нужди на Управителя

член 31

 1. Доставка на Стоки на Борда на Самолети
 2. Доставка на Стоки, Свързани с Международен Транспорт
 3. Доставка на Стоки на Борда на Самолети
 4. Доставка на Стоки, Свързани с Международен Транспорт
 5. Място на Изпълнение при Доставка на Стоки на Борда на Самолети
 6. Доставка, Свързана с Международен Транспорт

член 32

 1. Доставка, Свързана с Международен Стоков Трафик

член 38

 1. Доставка на Стоки, за Които Не е Ползван Данъчен Кредит при Придобиването
 2. Вътреобщностно Придобиване на Протези
 3. Освободен ВОП на Стоки
 4. Начисляване на Данъка при ВОП на Стоки
 5. Освободен ВОП на Стоки

член 39

 1. Доставки, Свързани със Здравеопазване
 2. Срок за Упражняване на Правото на Данъчен Кредит
 3. Упражняване Правото на Данъчен Кредит

член 41

 1. Доставки, Свързани със Здравеопазване
 2. Доставка на Услуги, Свързани със Спорт и Физическо Възпитание

член 42

 1. Доставка на Услуги, Свързани със Спорт и Физическо Възпитание
 2. Доставка на Билети за Театрално Представление

член 44

 1. Доставка на Билети за Театрално Представление
 2. Доставка с Нестопански Характер

член 45

 1. Освободен ВОП на Стоки
 2. Доставка на Нова Сграда
 3. Доставка на Стара Сграда

член 46

 1. Доставка с Нестопански Характер
 2. Доставка на Финансови Услуги
 3. Право на Данъчен Кредит при извършване на Освободени Доставки

член 47

 1. Доставка на Финансови Услуги
 2. Доставка на Застрахователни Услуги

член 50

 1. Доставка на Застрахователни Услуги
 2. Доставка на Стоки, за Които Не е Ползван Данъчен Кредит при Придобиването

член 51

 1. Доставка на Стара Сграда
 2. Изискуемост на Данъка при ВОД на Стоки
 3. Данъчно Събитие при Доставка на Стоки  
 4. Изискуемост на Данъка

член 52

 1. Данъчна Основа при Вътреобщностна Доставка на Стоки
 2. Данъчна Основа при Вътреобщностно Придобиване на Стоки

член 53

 1. Изискуемост на Данъка при ВОД на Стоки
 2. Данъчна Ставка при Вътрешен Трансфер на Стоки

член 55

 1. Внос на Стоки
 2. Данъчна Основа при Внос на Стоки

член 56

 1. Внос на Стоки

член 58

 1. Място на Изпълнение при Последователни Доставки на Стока
 2. ДДС при Временен Внос

член 62

 1. ДДС при Временен Внос
 2. Място на Изпълнение при ВОП на Стоки

член 63

 1. Място на Изпълнение при ВОП на Стоки
 2. Изискуемост на Данъка при ВОП на Стоки
 3. Начисляване на Данъка при ВОП на Стоки
 4. Данъчно Събитие при ВОП на Стоки

член 64

 1. Данъчна Основа при Вътреобщностно Придобиване на Стоки

член 65

 1. Начисляване на Данъка при ВОП на Стоки
 2. Освободен ВОП на Стоки

член 65а

 1. Данъчна Ставка при Вътрешен Трансфер на Стоки
 2. Данъчно Събитие при Последователни Доставки на Стока
 3. Място на Изпълнение при Последователни Доставки на Стока
 4. Последователни Доставки – Същност

член 68

 1. Данъчна Основа и Документиране при Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги - Ако Доставчикът Прилага Режим „В Съюза/Извън Съюза“
 2. Същност на Данъчния Кредит

член 69

 1. Срок за Упражняване на Правото на Данъчен Кредит
 2. Упражняване Правото на Данъчен Кредит

член 70

 1. Право на Данъчен Кредит при Повторна Регистрация по ЗДДС за Активи, Които са Били Налични към Дата на Дерегистрация по ДДС
 2. Право на Данъчен Кредит при извършване на Освободени Доставки
 3. Право на Данъчен Кредит при Безвъзмездни Доставки
 4. Право на Данъчен Кредит при Разходи, Свързани с Развлекателни Цели
 5. Право на Данъчен Кредит при Закупен Лек Автомобил
 6. Право на Данъчен Кредит при Закупен Лек Автомобил
 7. Право на Данъчен Кредит при Закупен Лек Автомобил
 8. Право на Данъчен Кредит при Дружество, Регистрирано За Целите на ВОП
 9. Право на Данъчен Кредит за Дружество, Регистрирано за Прилагане на Режима „В Съюза/Извън Съюза“
 10. Ползване на Данъчен Кредит по Доставка, в Която Неправомерно е Начислен ДДС
 11. Не се Извършват Корекции на Ползван Данъчен Кредит за Безвъзмездни Доставки

член 71

 1. Същност на Данъчния Кредит
 2. Срок за Упражняване на Правото на Данъчен Кредит
 3. Право на Ползване на Частичен Данъчен Кредит

член 71а

 1. Право на Пропорционален Данъчен Кредит за Недвижим Имот

член 71б

 1. Право на Пропорционален Данъчен Кредит за Недвижим Имот
 2. Право на Пропорционален Данъчен Кредит за Дълготрайни Активи

член 72

 1. Същност на Данъчния Кредит
 2. Срок за Упражняване на Правото на Данъчен Кредит

член 73

 1. Ползване на Данъчен Кредит по Доставка, в Която Неправомерно е Начислен ДДС
 2. Право на Ползване на Частичен Данъчен Кредит

член 73а

 1. Упражняване Правото на Данъчен Кредит
 2. Право на Данъчен Кредит за Получател по Доставка – в Случаите, при Които Получателят си Самоначислява ДДС

член 73б

 1. Право на Пропорционален Данъчен Кредит за Дълготрайни Активи
 2. Право на Пропорционален Данъчен Кредит за Стоки или Услуги

член 74

 1. Право на Данъчен Кредит за Получател по Доставка – в Случаите, при Които Получателят си Самоначислява ДДС
 2. Право на Данъчен Кредит за Активи и Услуги, Придобити Преди Датата на Регистрация по ДДС

член 75

 1. Право на Данъчен Кредит за Получател по Доставка – в Случаите, при Които Получателят си Самоначислява ДДС
 2. Право на Данъчен Кредит за Активи и Услуги, Придобити Преди Датата на Регистрация по ДДС

член 76

 1. Право на Данъчен Кредит за Активи и Услуги, Придобити Преди Датата на Регистрация по ДДС
 2. Право на Данъчен Кредит при Повторна Регистрация по ЗДДС за Активи, Които са Били Налични към Дата на Дерегистрация по ДДС

член 77

 1. Право на Данъчен Кредит за Активи и Услуги, Придобити Преди Датата на Регистрация по ДДС
 2. Право на Данъчен Кредит при Повторна Регистрация по ЗДДС за Активи, Които са Били Налични към Дата на Дерегистрация по ДДС

член 78

 1. Право на Пропорционален Данъчен Кредит за Стоки или Услуги
 2. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Промяна на Данъчната Основа
 3. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Разваляне на Доставка, за Която е Платен Аванс
 4. Корекция на Ползван Данъчен Кредит от Лизингополучателя
 5. Корекции на Ползван Данъчен Кредит за Извършени Възмездни Услуги от Наемател или Ползвател
 6. Корекции на Ползван Данъчен Кредит за Извършени Безвъзмездни Услуги от Наемател или Ползвател

член 79

 1. Корекции на Ползван Данъчен Кредит за Извършени Възмездни Услуги от Наемател или Ползвател
 2. Корекции на Ползван Данъчен Кредит за Извършени Безвъзмездни Услуги от Наемател или Ползвател
 3. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Бракуване на Стоки
 4. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Получена Услуга по Строително-монтажни Работи и Извършване на Последваща Безвъзмездна Доставка
 5. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Промяна на Вида на Доставката от Облагаема на Освободена
 6. Корекция на Неползван Данъчен Кредит при Промяна на Вида на Доставката от Освободена на Облагаема
 7. Корекция на Неползван Данъчен Кредит при Промяна на Вида на Доставката от Освободена на Облагаема
 8. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Услуги, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи
 9. Корекция на Ползван или Неползван Данъчен Кредит за Извършено Подобрение на Сграда

член 79а

 1. Корекция на Неползван Данъчен Кредит при Промяна на Вида на Доставката от Освободена на Облагаема
 2. Корекция на Ползван Пропорционален Данъчен Кредит за Недвижим Имот
 3. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Услуги, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи

член 79б

 1. Корекция на Ползван Данъчен Кредит от Лизингополучателя
 2. Корекция на Ползван Пропорционален Данъчен Кредит за Недвижим Имот
 3. Корекция на Ползван Данъчен Кредит за Услуги, Които Са или Биха Били Дълготрайни Активи

член 79в

 1. Корекции на Ползван Данъчен Кредит за Извършени Безвъзмездни Услуги от Наемател или Ползвател
 2. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Бракуване на Стоки
 3. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Получена Услуга по Строително-монтажни Работи и Извършване на Последваща Безвъзмездна Доставка
 4. Корекция на Ползван Данъчен Кредит при Промяна на Вида на Доставката от Облагаема на Освободена
 5. Корекция на Неползван Данъчен Кредит при Промяна на Вида на Доставката от Освободена на Облагаема
 6. Корекция на Неползван Данъчен Кредит при Промяна на Вида на Доставката от Освободена на Облагаема
 7. Корекция на Ползван Пропорционален Данъчен Кредит за Недвижим Имот

член 80

 1. Корекция на Ползван или Неползван Данъчен Кредит за Извършено Подобрение на Сграда
 2. Не се Извършват Корекции на Ползван Данъчен Кредит за Безвъзмездни Доставки
 3. Липса на Задължение за Извършване на Корекция за Получени Стоки или Услуги, Които са Използване за Изграждане, Подобрение или Ремонт на Публична Общинска или Държавна Инфраструктура
 4. Не се Извършват Корекции на Ползван Данъчен Кредит при Изтекъл 20-годишен Срок за Корекция
 5. Липса на Задължение за Извършване на Корекция за Подобрение на Съществуваща Сграда
 6. Не се Извършват Корекции на Ползван Данъчен Кредит при Брак на Стоки с Изтекъл Срок на Годност
 7. Не се Извършват Корекции на Ползван Данъчен Кредит при Брак на Активи с Малка Балансова Стойност

член 82

 1. Документиране на Доставка при Развалянето на Договор за Финансов Лизинг

член 84

 1. Издаване на Протокол за Самоначисление на Данък  

член 86

 1. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга на Данъчно Задължено Лице
 2. Място на Изпълнение при Доставка на Услуга на Данъчно Незадължено Лице, Установено Извън ЕС

член 96

 1. Документиране на Лихви и Неустойки
 2. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Достигнат Облагаем Оборот
 3. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Достигнат Облагаем Оборот – Ако Оборотът е Достигнат в Рамките на Два Месеца

член 97

 1. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Достигнат Облагаем Оборот – Ако Оборотът е Достигнат в Рамките на Два Месеца
 2. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС при Доставка на Стоки с Монтаж и Инсталация

член 97а

 1. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС при Доставка на Стоки с Монтаж и Инсталация
 2. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Доставка на Услуги, по Които Получател е Данъчно Задължено Лице
 3. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Доставка на Услуги от Българско Дружество към Дружество от ЕС, Което е Регистрирано за ДДС Цели

член 97б

 1. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Доставка на Услуги от Българско Дружество към Дружество от ЕС, Което е Регистрирано за ДДС Цели
 2. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Доставка на Радио-телевизионни и Услуги, Предоставяни по Електронен Път, от Дружество, Което не Прилага Режим „В Съюза“ или „Извън Съюза“

член 98

 1. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС за Доставка на Радио-телевизионни и Услуги, Предоставяни по Електронен Път, от Дружество, Което не Прилага Режим „В Съюза“ или „Извън Съюза“
 2. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС при Дистанционни Продажби

член 99

 1. Право на Данъчен Кредит при Дружество, Регистрирано За Целите на ВОП
 2. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС при Дистанционни Продажби
 3. Срок за Подаване на Заявление за Регистрация по ЗДДС при ВОП
 4. Задължителна Регистрация при Извършване на Последователни Доставки на Стоки

член 113

 1. Не се Извършват Корекции на Ползван Данъчен Кредит при Брак на Активи с Малка Балансова Стойност
 2. Начин и Срок за Документиране на Продажби за Целите на ЗДДС
 3. Документиране при ВОД на Стоки
 4. Доставка на Стоки, при Която Може да не се Издава Фактура
 5. Неначисляване на ДДС при Извършване на Облагаеми Доставки
 6. Издаване на Една Обща Фактура за Няколко Доставки

член 114

 1. Неначисляване на ДДС при Извършване на Облагаеми Доставки
 2. Издаване на Една Обща Фактура за Няколко Доставки

член 115

 1. Издаване на Една Обща Фактура за Няколко Доставки
 2. Издаване на Дебитно Известие
 3. Документиране на Доставка при Развалянето на Договор за Финансов Лизинг

член 117

 1. Място на Изпълнение при ВОП на Стоки
 2. Изискуемост на Данъка при ВОП на Стоки
 3. Начисляване на Данъка при ВОП на Стоки
 4. Издаване на Протокол за Самоначисление на Данък  
 5. ВОП на Стоки
 6. ВОП на Стоки в България, Необходими за Икономическата Дейност на Изпращача

член 118

 1. Издаване на Протокол за Самоначисление на Данък  
 2. Издаване на Фискална Касова Бележка

член 119

 1. Издаване на Фискална Касова Бележка
 2. Изготвяне на Отчет за Извършени Продажби

член 120

 1. Изготвяне на Отчет за Извършени Продажби
 2. Документиране Доставки на Стоки, при Които се Прилага Режим на Маржа
 3. Документиране на Доставки, при Които се Прилага Режим „В Съюза/Извън Съюза
 4. Документиране Покупки на Вторични Суровини, Когато Доставчици са Физически Лица

член 123

 1. Складиране на Стоки до Поискване – Същност
 2. Складиране на Стоки до Поискване – Смяна на Получателя
 3. Складиране на Стоки до Поискване – Връщане на Стоки

член 127

 1. Доставка при Комисионен Договор
 2. Доставка при Договор за Комисионна

член 128

 1. Съпътстваща Доставка на Основна Доставка

член 130

 1. Доставка на Услуги при Условията на Бартер
 2. Окончателна Данъчна Основа При Бартер

член 131

 1. Доставка на Стоки при Публична Продан

член 131а

 1. Доставка на Ваучер за Конкретна Цел
 2. Доставка на Ваучер за Конкретна Цел

член 131б

 1. Доставка на Многоцелеви Ваучер
 2. Данъчна Основа при Многоцелеви Ваучер

член 131в

 1. Доставка на Услуга по Издаване на Ваучери

член 132

 1. Апортиране на Актив в Търговско Дружество
 2. Задължителна Регистрация при Извършване на Последователни Доставки на Стоки
 3. Задължителна Регистрация по ЗДДС в Резултат на Преобразуване
 4. Задължителна Регистрация за Дружество по ЗЗД, в Което Участва Регистрирано по ЗДДС Лице

член 136

 1. Освободен ВОП на Стоки
 2. Облагане с ДДС на Обща Туристическа Услуга

член 141

 1. Облагане с ДДС на Обща Туристическа Услуга
 2. Право на Данъчен Кредит при Извършване на Обща Туристическа Услуга

член 143

 1. Право на Данъчен Кредит при Извършване на Обща Туристическа Услуга
 2. Облагане Доставка на Стоки Втора Употреба

член 145

 1. Право на Данъчен Кредит при Извършване на Обща Туристическа Услуга
 2. Облагане Доставка на Стоки Втора Употреба

член 147

 1. Право на Данъчен Кредит при Извършване на Обща Туристическа Услуга
 2. Облагане Доставка на Стоки Втора Употреба

член 148

 1. Право на Данъчен Кредит при Извършване на Обща Туристическа Услуга
 2. Облагане Доставка на Стоки Втора Употреба

член 152

 1. Възстановяване на Внесен ДДС Вследствие на Вътреобщностна Доставка на Ново Превозно Средство
 2. Същност на Далекосъобщителни, Радио и Услуги, Предоставяни по Електронен Път
 3. Обхват на Понятието „Услуги, Извършени по Електронен Път“
 4. Облагане Извършването на Услуги, Предоставяни по Електронен Път от Лица, Които не са Установени в България
 5. Облагане Извършването на Услуги, Предоставяни по Електронен Път в България, Когато Доставчикът е Местно Лице за Страната

член 153

 1. Възстановяване на Внесен ДДС Вследствие на Вътреобщностна Доставка на Ново Превозно Средство
 2. Обхват на Понятието „Услуги, Извършени по Електронен Път“
 3. Облагане Извършването на Услуги, Предоставяни по Електронен Път от Лица, Които не са Установени в България
 4. Облагане Извършването на Услуги, Предоставяни по Електронен Път в България, Когато Доставчикът е Местно Лице за Страната
 5. Облагане на Доставките, Осъществени от Румънски Мобилен Оператор в Румъния, Когато Същият е Регистриран в България за Прилагане на Режим „В Съюза“

член 158

 1. Облагане на Доставките, Осъществени от Румънски Мобилен Оператор в Румъния, Когато Същият е Регистриран в България за Прилагане на Режим „В Съюза“
 2. Място на Изпълнение при Доставка на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги
 3. Място на Изпълнение при Доставка на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги

член 159

 1. Място на Изпълнение при Доставка на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги
 2. Данъчна Основа, Данъчно Събитие, Изискуемост на Данъка при Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги – Ако Доставчикът не Прилага Режим „В Съюза/Извън Съюза“
 3. Данъчна Основа, Данъчно Събитие, Изискуемост на Данъка при Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги – Ако Доставчикът Прилага Режим „В Съюза/Извън Съюза“

член 159а

 1. Данъчна Основа, Данъчно Събитие, Изискуемост на Данъка при Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги – Ако Доставчикът Прилага Режим „В Съюза/Извън Съюза“
 2. Данъчна Основа и Документиране при Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги - Ако Доставчикът Прилага Режим „В Съюза/Извън Съюза“

член 163а

 1. Облагане Доставка на Стоки Втора Употреба
 2. Облагане на Доставки Зърно, Когато Доставката е с Място на Изпълнение на Територията на България
 3. Облагане на Доставки – Вторични Суровини, Когато Доставката е с Място на Изпълнение на Територията на България

член 163б

 1. Облагане Доставка на Стоки Втора Употреба
 2. Облагане на Доставки Зърно, Когато Доставката е с Място на Изпълнение на Територията на България
 3. Облагане на Доставки – Вторични Суровини, Когато Доставката е с Място на Изпълнение на Територията на България

член 163в

 1. Облагане Доставка на Стоки Втора Употреба
 2. Облагане на Доставки Зърно, Когато Доставката е с Място на Изпълнение на Територията на България
 3. Облагане на Доставки – Вторични Суровини, Когато Доставката е с Място на Изпълнение на Територията на България

член 163г

 1. Облагане Доставка на Стоки Втора Употреба
 2. Облагане на Доставки Зърно, Когато Доставката е с Място на Изпълнение на Територията на България

член 164

 1. Облагане на Доставки – Вторични Суровини, Когато Доставката е с Място на Изпълнение на Територията на България
 2. Облагане Внос на Стоки, Придобивани за Осъществяване на Инвестиционен Имот

член 165

 1. Облагане на Доставки – Вторични Суровини, Когато Доставката е с Място на Изпълнение на Територията на България
 2. Облагане Внос на Стоки, Придобивани за Осъществяване на Инвестиционен Имот

член 166

 1. Облагане на Доставки – Вторични Суровини, Когато Доставката е с Място на Изпълнение на Територията на България
 2. Облагане Внос на Стоки, Придобивани за Осъществяване на Инвестиционен Имот

член 168

 1. Облагане Внос на Стоки, Придобивани за Осъществяване на Инвестиционен Имот
 2. Облагане с ДДС при Вътреобщностно Придобиване на Ново Превозно Средство
 3. Възстановяване на Внесен ДДС Вследствие на Вътреобщностна Доставка на Ново Превозно Средство
 4. ВОП на Ново Превозно Средство
абонамент