Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за определяне на периодичността и размера на авансовите вноски за корпоративен данък, като:

  • периодичността на авансовите вноски (месечни или тримесечни) калкулаторът изчислява на база посочените нетни приходи за предходната година;
  • размерът на авансовите вноски се изчислява съобразно разпоредбите на ЗКПО, при които не се дължи лихва за неправилното им определяне.

Дефиниращи норми:

чл. 18, чл. 20, чл. 83, чл. 84, чл. 85, чл. 86, чл. 87, чл. 87а, чл. 89, чл. 90 от ЗКПО

чл. 43 от ЗДДФЛ

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

данни за предприятието

В това поле може да се запише в свободен текст наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на предприятието, търговеца или организацията.

Това поле не е задължително и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в счетоводството на предприятието, за да се удостовери начинът за изчисляване на авансовите вноски.

година

Избира се годината, за която се определят авансовите вноски.

вид предприятие

Избира се дали предприятието е юридическо лице (търговско дружество или друго ЮЛ) или едноличен търговец:

  • За юридическо лице корпоративният данък е в размер на 10% от данъчната печалба.
  • За едноличен търговец корпоративният данък е в размер на 15% от данъчната печалба.

нетни приходи от продажби за предходната година

Попълват се нетните приходи от продажби за предходната година.

Нетни приходи от продажби, съгласно ЗКПО, са тези по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), т.е. сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, генерирани от обичайната дейност на предприятието.

В нетните приходи от продажби не се включват приходи от финансирания, финансови приходи, в т.ч. приходи от лихви, извънредни приходи и всякакви други приходи, които нямат обичаен за дейността на предприятието характер.

В този смисъл трябва да се прави разлика между нетните приходи от продажби на предприятието, формирани от неговата обичайна дейност, и общите приходи на предприятието за предходната година.

прогнозна данъчна печалба за текущата година

Попълва се прогнозната данъчна печалба за текущата година, която е посочена в клетка 1.

Авансовите вноски могат да бъдат месечни или тримесечни, в зависимост от нетните приходи от продажби, реализирани през предходната година.

Размерът на авансовите вноски зависи от прогнозната данъчна печалба за текущата година, на базата на която данъчно задълженото лице, в своята годишна данъчна декларация за предходната година, декларира в какъв размер авансови вноски ще прави, а на база на нетните си приходи от продажби за предходната година – декларира и тяхната периодичност (месечна или тримесечна).

Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година надхвърлят 3 000 000 лв.

Тримесечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година са между 300 000 лв. и 3 000 000 лв.

Данъчно задължените лица с нетни приходи от продажби, които са по-малко от 300 000 лв., не правят авансови вноски за корпоративен данък, а го внасят до 31 март на следващата година.

При неправилно определени и внесени авансови вноски се дължи законова лихва, когато:

  • за месечни авансови вноски – дължимият годишен корпоративен данък надвиши с 20% сумата от внесените месечни авансови вноски;
  • за тримесечни авансови вноски – 75% от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с 20% сумата от внесените тримесечни авансови вноски.

Лицата, чиито нетни приходи от продажби от предходната година са по-малко от 300 000 лв., могат да изберат да правят тримесечни авансови вноски, без да дължат лихва при неправилно определени тримесечни вноски.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Авансови Вноски по ЗКПО

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
лв.
лв.
абонамент

Всички Калкулатори