Видеоматериали

 1. Промени в осигуряването през 2022 г.
 2. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 3. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 4. Отчитане на имоти, машини и съоръжения
 5. Командировки в чужбина
 6. Командировки в страната
 7. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети
 8. Сделки със свързани лица - определения и данъчни ефекти
 9. Материални запаси
 10. Изчисляване и документиране на годишен данък за доходи от трудови правоотношения
 11. Отчитане на инвестиционни имоти
 12. Бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други
 13. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 14. Особени случаи на определяне на данъчната основа
 15. Определяне на данъчна основа
 16. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка
 17. Документиране на доставките съгласно ЗДДС
 18. Общи разпоредби в ЗДДС
 19. Отчитане на нематериални активи
 20. Данъчно събитие съгласно ЗДДС
 21. Място на изпълнение съгласно ЗДДС
 22. Отчитане на земеделско производство - 2021
 23. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 24. Структура и организация на работната заплата
 25. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 26. МСФО 15 – Практически примери
 27. МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
 28. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 29. Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал
 30. Данък върху разходите – Социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по ДУК
 31. Данък върху разходите – Представителни разходи, свързани с дейността
 32. Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6
 33. МСС 37 – Провизии, условни пасиви и условни активи
 34. Проверки от Инспекцията по труда
 35. Обезщетения от ДОО за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
 36. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за бременност и раждане
 37. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за болнични листове
 38. Отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата. Оповестяване на държавна помощ
 39. Трудов стаж
 40. Трудова книжка
 41. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 42. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 43. Отчитане на извънреден труд и подаване на декларация образец 1 при СИРВ
 44. Възнаграждение, болнични и трудов стаж при СИРВ
 45. Работно време и почивки при СИРВ
 46. Изготвяне на графици при въвеждане на СИРВ
 47. Основни моменти при въвеждане на СИРВ
 48. Специален ред на облагане с ДДС
 49. Облагаеми доставки по ЗДДС
 50. Освободени доставки по ЗДДС