Видеоматериали

 1. Отчитане на нематериални активи
 2. Данък върху таксиметров превоз на пътници
 3. Туристически данък
 4. Патентен данък
 5. Администриране на местните данъци
 6. Данъчно събитие съгласно ЗДДС
 7. Място на изпълнение съгласно ЗДДС
 8. Отчитане на земеделско производство
 9. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 10. Структура и организация на работната заплата
 11. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 12. МСФО 15 – Практически примери
 13. МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
 14. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС
 15. Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал
 16. Данък върху разходите - Социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по ДУК
 17. Данък върху разходите - Представителни разходи, свързани с дейността
 18. Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6
 19. МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи
 20. Проверки от Инспекцията по труда
 21. Обезщетения от ДОО за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
 22. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за бременност и раждане
 23. Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО за болнични листове
 24. Отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата. Оповестяване на държавна помощ
 25. Трудов стаж
 26. Трудова книжка
 27. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 28. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 29. Отчитане на извънреден труд и подаване на декларация образец 1 при СИРВ
 30. Възнаграждение, болнични и трудов стаж при СИРВ
 31. Работно време и почивки при СИРВ
 32. Изготвяне на графици при въвеждане на СИРВ
 33. Основни моменти при въвеждане на СИРВ
 34. Специален ред на облагане с ДДС
 35. Облагаеми доставки по ЗДДС
 36. Освободени доставки по ЗДДС
 37. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.
 38. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част II
 39. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част I
 40. Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 41. Концептуални промени в ЗДДФЛ във връзка с попълването на ГДД за физическите лица чрез справките по чл. 73, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 42. Определяне на окончателен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица
 43. Осигуряване на самоосигуряващите се лица, включително земеделски производители
 44. Деклариране започването на трудова дейност от самоосигуряващите се лица
 45. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни
 46. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС
 47. Специален режим в Съюза
 48. Специален режим извън Съюза
 49. Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
 50. Място на изпълнение и регистрация по ДДС при дистанционни продажби