Ресурси:

 1. Данъчно облагане на Физически лица – Годишна Данъчна Декларация за 2018 г. – Част I
 2. Данъчно облагане на Физически лица – Годишна Данъчна Декларация за 2018 г. – Част II
 3. Осигуряване на самоосигуряващи се лица - Част I
 4. Осигуряване на самоосигуряващи се лица - Част II
 5. Промените в осигурителното законодателство за 2019 год.
 6. Промените в ЗДДС за 2019 год.
 7. Промените в ЗКПО за 2019 год.
 8. Изготвяне на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ
 9. Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6
 10. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък - Част I
 11. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък - Част II
 12. Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 год. – част I
 13. Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 год. – част II
 14. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. – част I
 15. Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. – част II
 16. Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. - част I
 17. Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. - част II
 18. Нови моменти в ЗДДС за 2019 г. - част I
 19. Нови моменти в ЗДДС за 2019 г. - част II
 20. Нови моменти в ЗДДС за 2019 г. - част IV
 21. Данък при източника
 22. Основни моменти в ЗДДС, доставка и липса на доставка, документиране и доказване на доставките по ЗДДС
 23. Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС, специален ред на облагане с ДДС
 24. МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти
 25. Казуси по МСФО 15
 26. Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС
 27. Запор върху трудово възнаграждение
 28. Нематериални активи
 29. Отчитане на инвестиционни имоти
 30. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици
 31. Практически аспекти при преминаване от МСС 17 към МСФО 16
 32. Отчитане на материални запаси
 33. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС
 34. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК
 35. Обжалване на ревизионни актове по ЗАНН
 36. Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори – определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход
 37. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 38. Прекратяване на ТПО по инициатива на работодателя
 39. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност
 40. Структура и организация на работната заплата
 41. Сделки със свързани лица - счетоводно отчитане и данъчни ефекти
 42. Съставяне и представяне на консолидирани финансови отчети
 43. Съставяне и представяне на консолидирани финансови отчети – Казуси
 44. Ревизионен процес по ДОПК
 45. Командировки в страната и чужбина
 46. Корпоративно облагане и плащане на данъците по ЗКПО
 47. Изплащане на обезщетения за оставане без работа
 48. Осигурителен доход и подаване на данни към НАП
 49. Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и други
 50. Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти
абонамент