3

._67.Как се Отчитат Доставките на Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

       • Данъчният период за отчитане на доставките е тримесечен и съвпада с календарното тримесечие. Има допълнителни правила за обхвата на първия и последния данъчен период.

       • Справка-декларация по образец за прилагането и на двата режима се подава от регистрираните лица, в срок до 20-о число на месеца, следващ данъчния период (календарно тримесечие), независимо дали през периода са извършвани доставки. Когато 20-о число се пада в неработен ден, Справка-декларацията трябва да се подаде в срок до последния работен ден преди 20-ото число.

       • Справка-декларацията се подава до съответната ТД на НАП по електронен път, с електронен подпис.

       • В Справка-декларацията, за всяка държава по потребление, в която лицето няма постоянен обект, се посочват приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които ДДС е станал изискуем (задължение да се начисли), общият размер на дължимия ДДС по различните ставки и общият размер на дължимия ДДС за всяка отделна държава по потребление. Когато регистрираното лице има постоянни обекти в други държави от ЕС, има допълнителни правила за съдържанието на Справка-декларацията.

       • Стойностите за дължимия ДДС в Справка-декларацията се посочват в Евро. За доставките в други валути се използва обменният курс в последния ден от данъчния период, публикуван от Европейската Централна Банка.

       • В срок до 20-о число на месеца, следващ данъчния период, данъчно задълженото лице е длъжно да внесе дължимия по Справка-декларация ДДС в Евро по сметката на съответната ТД на НАП. Данъкът се смята за внесен в деня, в който сумата е постъпила по сметката на НАП.

       • Когато Справка-декларацията не е подадена в срок или данъкът не е внесен в срок, има специални правила за известяване и срок за подаване на Справка-декларацията и внасяне на данъка.

       • В Справка-декларацията не се посочват доставки на далекосъобщителни услуги, радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, ако са освободени съгласно законодателството на някоя държава по потребление.

(чл.**** от ЗДДС / чл.**, ал.*; чл.***; чл.***, ал.*, ал.* и ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник