3

._82.НЕ Може да се Ползва Данъчен Кредит за Неправомерно Начислен ДДС.

       • Ако ДДС при доставка (продажба) е начислен неправомерно, получателят (купувачът) няма право на данъчен кредит по тази покупка.

(виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

(чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник