3

._12.Кои Доставки (Продажби) са Вътреобщностна Доставка ( ВОД) на Стока.

       • Вътреобщностна Доставка ( ВОД) на стоки е доставка на стоки от България до държава от ЕС, когато доставчикът е регистриран по ЗДДС в България и получателят също е регистриран за целите на ДДС в своята държава от ЕС, като в т.ч. получателят трябва да е предоставил своя ДДС номер на доставчика от България.

            (виж пример **)

       • ВОД на стоки е и доставката на ново превозно средство, доставено от България до държава от ЕС, независимо дали получателят е данъчно задължено лице, или не.

            (виж пример **)

       • ВОД на стоки е и доставката на акцизни стоки, доставени от България до държава от ЕС, независимо дали получателят е регистриран за целите на ДДС в държава от ЕС.

            (виж пример **)

       • ВОД на стоки е и изпращането на стоки от България до държава от ЕС, когато тези стоки са нужни за икономическата дейност на изпращача там и той е регистрирано за целите на ДДС както в България, така и в тази държава на ЕС.

            (виж пример **)

       (виж примери **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник