3

.181.Санкция за Длъжностно Лице от НАП, Което НЕ Възстанови ДДС в Определения Срок.

       • Орган по приходите (данъчен инспектор), който не възстанови ДДС в предвидения срок, като всички условия са били налице, се наказва с глоба в размер от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушение – от 1 000 до 4 000 лв.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник