3

._2_.Кои са Данъчно Задължени Лица. Какво е Независима Икономическа Дейност.

• Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултата от нея.

Независима Икономическа Дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, в т.ч. и дейност, осъществявана редовно или по занятие, срещу възнаграждение.

       • Работата по:

            - Трудов Договор;

            - Договор, който е приравнен на трудов;

            - Договор, който създава взаимоотношения като между работодател и наето лице; и

            - Договор за Управление и Контрол,

       НЕ е Независима Икономическа Дейност.

       • Данъчно задължено е и всяко лице, което извършва инцидентна Вътреобщностна Доставка ( ВОД) на ново превозно средство.

       • Данъчно задължено лице е всяко физическо или юридическо лице, което прави внос на стоки.

       • Не са данъчно задължени лица органите на централната и местната власт, освен в случаите, когато извършват търговска дейност.

 (чл.*; чл.* от ЗДДС / чл.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник