3

.163.Санкция за НЕначислено или за По-късно Начислено ДДС по Продажби.

       • Регистрирано по ЗДДС лице, което не начисли ДДС в предвидените срокове, се наказва със санкция в размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 500 лв., а при повторно нарушение – санкцията е в размер на двойния размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 1 000 лв.

       Отделно се дължи неначисленият ДДС и законовата лихва за забава.

       Тази санкция се прилага и когато лицето не е начислило ДДС за продажби, защото не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по ЗДДС в предвидения срок, а е било длъжно да го направи.

       • Когато регистрираното по ЗДДС лице е начислило ДДС в някой от следващите 6 данъчни периода след отчетния период, санкцията е в размер на 5% от неначисления ДДС, но не по-малко от 200 лв., а при повторно нарушение – санкцията е в размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 400 лв.

       Когато доставката е отчетена от 7-ия до 18-ия данъчен период след отчетния период, санкцията е в размер на 10% от неначисления ДДС, но не по-малко от 400 лв., а при повторно нарушение – санкцията е в размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 800 лв.

       Отделно, по горните случаи се дължи и законовата лихва за забава.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник