3

._6_.Какво е Стока по Смисъла на ЗДДС.

       • Стока е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическата енергия, газ, вода, топлинна и хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер (тоест софтуер, който не е разработен по специална поръчка – например Microsoft Office).

• Не са стока парите в обращение и чуждестранната валута, използвани като платежно средство.

(чл.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник