3

._65.Как се Определя Данъчната Основа и Кога Възниква Данъчното Събитие и Изискуемостта на Данъка (задължение да се начисли) при Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

       • Данъчната основа, датата на възникване на данъчното събитие и изискуемостта на данъка (задължение да се начисли) за доставките и по двата режима, се определят от законодателството на съответната държава от ЕС, в която доставката е потребена.

            (виж пример ***)

       • Лице, което е регистрирано по един от двата режима, е длъжно да начисли изискуемия ДДС по законодателството на съответната държава по потребление (идентификация) на услугата, да посочи информация за доставката в електронния регистър, който води съгласно законодателството на държавата по идентификация (регистрация) и да включи размера на данъка в резултата на Справка-декларацията за прилагане на съответния режим, за съответния данъчен период в държавата по идентификация.

            (виж пример ***)

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник