Видеоматериали към тема Данък Добавена Стойност

 1. Промените в ЗДДС за 2019 год.
 2. Нови моменти в ЗДДС за 2019 г. - част I
 3. Нови моменти в ЗДДС за 2019 г. - част II
 4. Нови моменти в ЗДДС за 2019 г. - част IV
 5. Основни моменти в ЗДДС, доставка и липса на доставка, документиране и доказване на доставките по ЗДДС
 6. Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС, специален ред на облагане с ДДС
 7. Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС
 8. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС
 9. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 10. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност
 11. Годишно Приключване на ЮЛ – новости и промени в ЗДДС за 2019
 12. Промени в ЗДДС през 2020 год.
 13. Отчитане на спедиторски и транспортни услуги
 14. Основни моменти в ЗДДС
 15. Освободени и облагаеми доставки по ЗДДС
 16. Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС
 17. Данъчна основа и изискуемост на данъка
 18. Право на данъчен кредит по ЗДДС - пълен, частичен, пропорционален, връщане и корекции
 19. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС
 20. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I
 21. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част II
 22. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 23. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 24. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на спедиторски и транспортни услуги
абонамент