Видеоматериали към тема Данък Добавена Стойност

 1. Основни моменти в ЗДДС, доставка и липса на доставка, документиране и доказване на доставките по ЗДДС
 2. Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС
 4. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност
 5. Отчитане на спедиторски и транспортни услуги
 6. Основни моменти в ЗДДС
 7. Данъчна основа и изискуемост на данъка
 8. Право на данъчен кредит по ЗДДС – пълен, частичен, пропорционален, връщане и корекции
 9. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС
 10. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I
 11. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част II
 12. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 13. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 14. Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
 15. Специален ред на облагане с ДДС
 16. Облагаеми доставки по ЗДДС
 17. Освободени доставки по ЗДДС
 18. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС
 19. Място на изпълнение съгласно ЗДДС
 20. Данъчно събитие съгласно ЗДДС
 21. Сделки със свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти
 22. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти
 23. Отчитане на земеделско производство – МСС 41
 24. Сделки със свързани лица: Счетоводно отчитане и данъчни ефекти – Част I
 25. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – МСФО 3
 26. Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
 27. Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни
 28. Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 29. Място на изпълнение и регистрация по ДДС при дистанционни продажби
 30. Специален режим извън Съюза
 31. Специален режим в Съюза
 32. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС
 33. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни
 34. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 35. Данък върху разходите - Представителни разходи, свързани с дейността
 36. Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал
абонамент