3

.175.Санкция за НЕподадена Декларация за ВОП или Инцидентен ВОД на Ново Превозно Средство.

       • Данъчно задължено лице, извършило ВОП или инцидентен ВОД на ново превозно средство, което не подаде декларация за дължимия ДДС, се наказва със санкция в размер от 1 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 5 000 до 20 000 лв.

       Отделно се дължи и недекларираният ДДС.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник