3

.128.В Какъв Срок се Подава Справка-декларацията по ЗДДС за Изтекъл Данъчен Период (Изтекъл Месец).

       • До 14-о число на месеца регистрираните по ЗДДС лица подават в НАП Справка-декларация по ДДС за предходния месец, която е изготвена на база Дневниците за покупки и продажби, които се подават в НАП, заедно със Справка-декларацията.

       • Справка-декларация по ДДС се подава и в случаите, когато лицето не е извършило никакви покупки или продажби.

       • Справка-декларацията по ДДС и VIES-декларацията се подават само по електронен път.

       • Правилата за подаване на Справка-декларация за лицата, регистрирани по ”Режим Извън Съюза” и ”Режим В Съюза”, са различни.

       • При смърт на физическо лице или Едноличен Търговец, които са регистрирани по ЗДДС, Справка-декларацията и Дневниците за покупки и продажби за последния отчетен период на лицето се подават в срок до 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя.

       (чл.*** от ЗДДС / чл.***; чл.***; чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник