3

.157.Кога Настъпва Данъчно Събитие и Кога ДДС Става Изискуем при Прилгането на Режима за Касова Отчетност.

       • Данъчно събитие за доставка, за която се прилага режимът на касова отчетност, възниква съгласно общите правила. Лице, което прилага режима, в деня на възникване на данъчно събитие е длъжно да начисли данъка за доставката – чрез издаване на фактура или известие, в които изрично вписва “касова отчетност“. Лицето посочва фактурата или известието в Дневника за продажбите и Справка-декларацията, като данъчната основа и начисленият данък не участват при определянето на резултата за данъчния период.

       • ДДС за доставка е изискуем на датата на получаване на цялостно или частично плащане по доставката и лицето, прилагащо режима, е длъжно да издаде протокол и да го отрази в Дневника за продажбите и Справка-декларацията за данъчния период. При частично плащане е изискуем ДДС, който е пропорционален на плащането – ако са получени 60 лв., се дължат 10 лв. ДДС.

       • При получено частично авансово плащане преди настъпването на данъчното събитие, ДДС се начислява и дължи съгласно общия ред за получени авансови плащания. За плащанията след настъпване на данъчното събитие, режимът за касова отчетност се прилага само за оставащата част от сумата. Аналогично се процедира и при получено авансово плащане преди регистрацията по режима за касова отчетност, когато датата на данъчното събитие е след регистрацията по режима – той ще се прилага само за оставащата част от сумата.

       • При дерегистрация от режима за касова отчетност, ДДС, който не е станал изискуем (защото още няма плащане), става изискуем в деня на дерегистрацията и лицето е длъжно да издаде протокол/и и да го/ги отрази в Дневника за продажбите и Справка-декларацията за данъчния период, в който е дерегистрирано.

       (чл.****; чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник