3

.146.Обезпечения за Търговците на Горива.

       • Когато лице търгува или оперира с горива, а именно:

            - извърши облагаеми доставки на горива с данъчна основа над 25 000 лв.;

            - извърши ВОП на горива с цел продажба на трети лица за повече от 25 000 лв.;

            - получи горива, освободени от акциз, на стойност над 25 000 лв.,

       е задължено да предостави на НАП определено обезпечение (в пари, ДЦК или банкова гаранция) в 7-дневен срок преди настъпване на някое от изброените събития.

       • Обезпеченията са едногодишни и се променят, освобождават или усвояват от НАП по определен ред.

       • Регистриран земеделски производител, който зарежда с горива превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствено потребление, се освобождава от предоставянето на обезпечения. Това се прилага и за някои други лица, отговарящи на определени условия.

       • За лицата, търгуващи или опериращи с горива, НАП води нарочен публичен регистър, за който има специални правила за неговото водене, вписване и заличаване на лицата.

       • НАП може да дерегистрира по ЗДДС лице, търгуващо или опериращо с горива, ако последното не е предоставило в срок определеното обезпечение.

       (чл.**** от ЗДДС / чл.****; чл.****; чл.****; чл.****; чл.****; чл.****; чл.****; чл.****; чл.****; чл.****; чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник