Счетоводен
Сметкоплан

Детайлно описание на всяка счетоводна сметка и възможните кореспонденции с други сметки по нейния дебит или кредит.

Учебник по
Счетоводство

Практически учебник за осчетоводяване на стопански операции, съставяне на финансови отчети и решаване на основни данъчни казуси в едно предприятие.

Данъчно
Законодателство

Всички български и европейски нормативни актове за данъци, счетоводство и заплати – структурирани тематично и свързани помежду си, за по-удобното им обвързано използване.

ТРЗ и Данъчни
Калкулатори

Нужните за един счетоводител, ТРЗ или данъчен експерт калкулатори за възнаграждения, отпуски, стаж, данъци и т.н. с практически примери как се ползват.

Практически
Учебник ТРЗ

Практически учебник за сключване и прекратяване на трудови договори, изчисляване на заплати и начисляване на осигурителни и подоходни данъци в едно предприятие.

Примерни
Документи

Нужните за всеки професионалист примерни документи за ТРЗ и ЛС, първични сч. док., договори, пълномощни, и много други с подробно описание как се ползват.

Голяма част от ресурсите в сайта са частично скрити или с непълни функционалности.
За да може да ги ползвате в пълна степен, е нужно да имате закупен абонамент.

Защо да закупиш абонамент - виж тук

Годишен Абонамент

Пълен

годишен

абонамент

180 лв.

без ДДС

отстъпки за повече

абонати

теми

Теми

Съдържанието в сайта е групирано по теми и всеки документ е адресиран към определен нормативен акт и конкретни членове.

всички теми

Данък Добавена Стойност

закони и актове 16

съдебна практика 284

казуси 846

статии 846

видеоуроци 45

други връзки 5 677

Корпоративни Данъци

закони и актове 21

съдебна практика 119

казуси 572

статии 572

видеоуроци 38

други връзки 2 300

Данъци на Физически Лица

закони и актове 1

съдебна практика 68

казуси 376

статии 376

видеоуроци 15

други връзки 809

Местни Данъци и Такси

закони и актове 1

съдебна практика 0

казуси 136

статии 136

видеоуроци 2

други връзки 290

Национални Счетоводни Стандарти

закони и актове 38

съдебна практика 1

казуси 57

статии 57

видеоуроци 44

други връзки 159

Трудови Правоотношения

закони и актове 82

съдебна практика 158

казуси 295

статии 295

видеоуроци 22

други връзки 1 150

Социално Осигуряване

закони и актове 84

съдебна практика 119

казуси 107

статии 107

видеоуроци 21

други връзки 473

Международно Данъчно Облагане

закони и актове 79

съдебна практика 8

казуси 28

статии 28

видеоуроци 14

други връзки 120

Последно качено

Устройствен Правилник на Изпълнителна Агенция "Главна Инспекция по Труда"

Наредба № Н-10 от 24 Август 2006 г. за Възстановяване на Платен Данък върху Добавената Стойност на Чуждестранни Лица, които не са Установени на Територията на Европейския Съюз (загл. изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г.)

Закон за Данък върху Добавената Стойност

Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

Закон за Икономическите и Финансовите Отношения с Дружествата, Регистрирани в Юрисдикции с Преференциален Данъчен Режим, Контролираните от тях Лица и техните Действителни Собственици

Закон за Хазарта

Търговски Закон

Наредба за Отпускане и Изплащане на Паричните Обезщетения за Безработица

Каква е давността за събиране на вземания за глоби или имуществени санкции по наложени административни наказания?

ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****