3

.105.В Кои Случаи се Издава Протокол за Доставка за Целите на ЗДДС.

       • Протокол за доставка задължително се издава в следните случаи:

     - От получател по доставка, в случаите, когато доставчикът не е установен в България, но доставката е облагаема и с място на изпълнение в България, и когато е:

         -- свързана с природен газ, електроенергия, топлоенергия, хладилна енергия, извършена чрез съответна инфраструктура на територията на ЕС; или

         -- свързана със стоки, които се монтират или инсталират за сметка на доставчика, когато получател е регистрирано по ЗДДС лице, а доставчикът е от ЕС; или

         -- свързана с услуги, когато получателят е данъчно задължено лице.

         (чл.**, ал.* от ЗДДС)

     - От получател (купувач) при тристранна операция;

                 (чл.** и чл.**, ал.* от ЗДДС)

     - От получател (купувач) при придобиване на златни материали и инвестиционно злато;

                 (чл.*** и чл.**, ал.* от ЗДДС)

     - От получател (купувач) при придобиване (покупка) на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци или при получаване (покупка) на услуги по добив, обработка или преработка на същите отпадъци;

                 (чл.**** и чл.**, ал.* от ЗДДС)

     - От получател (купувач) при придобиване (покупка) на точно определени зърнени и технически култури;

                 (чл.**** и чл.**, ал.* от ЗДДС)

     - От получател на стоки в континенталния шелф или изключителната икономическа зона на България, или в случая на реекспорт към тях от реекспортиращото лице;

                 (чл.**** и чл.**, ал.* от ЗДДС)

     - От получател (купувач) при ВОП;

                 (чл.** от ЗДДС)

     - От вносител, във връзка с реализирането на инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите, който има право на отложено начисляване на ДДС при внос;

                 (чл.*** и *** от ЗДДС)

     - От регистрирано по ЗДДС лице, при предоставяне на стока за лично ползване или употреба;

                 (чл.*, ал.* от ЗДДС)

     - От регистрирано по ЗДДС лице, при безвъзмездно прехвърляне на собственост върху стоки на трети лица;

                 (чл.*, ал.* от ЗДДС)

     - От регистрирано по ЗДДС лице, при изпращане на стоки за целите на неговата икономическа дейност от България в друга държава от ЕС, в която лицето е или не е регистрирано за целите на ДДС;

                 (чл.*, ал.*; чл.*, ал.* от ЗДДС)

     - От регистрирано по ЗДДС лице, при предоставяне на услуга за лични нужди на собственик, служител или трети лица;

                 (чл.*, ал.* от ЗДДС)

     - От доставчик (продавач) за доставка на обща туристическа услуга, като във фактурата и известията се вписва ”режим на облагане на маржа – туристически услуги”;

                 (чл.*** от ЗДДС)

     - От доставчик (продавач) за доставка на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики;

                 (чл.*** и *** от ЗДДС)

     - От получател (купувач), при корекция на ползван данъчен кредит;

     - От доставчик (продавач), при получаване на финансирания/субсидии;

                 (чл.** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

     - От регистрирано по ЗДДС лице, при безвъзмездно предоставени стоки на хранителни банки, съгласно определените правила.

                 (чл.*, ал.*, т.* от ЗДДС; чл.**** от ППЗДДС)

       (виж пример *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.***, ал.* от ЗДДС / чл.**; чл.**** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник