3

._72.Как Лица, Доставящи Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги и Регистрирани за Тази Цел в Друга Държава от ЕС, Отчитат и Плащат ДДС за Своите Продажби в България.

       • Лице, регистрирано в друга държава от ЕС по някой от двата режима, което извършва доставки с място на изпълнение в България, е задължено да ги впише в електронния си регистър на доставките, да ги декларира в Справка-декларацията си и да внесе дължимия ДДС, съгласно разпоредбите на законодателството на държавата, в която е регистрирано (държавата по идентификация). Лицата, регистрирани по някой от режимите в България, имат реципрочни задължения по отношение на другите държави на потребление.

(чл.**** от ЗДДС / чл.**, ал.* и ал.*; чл.***, ал.*, ал.*, ал.*, ал.*, ал.* и ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник