3

.135.Кога Един Купувач е Отговорен за Невнесен ДДС от Предходен Доставчик (Продавач) по Линията на Доставките.

       • Всяко регистрирано по ЗДДС лице носи отговорност за невнесен ДДС от предходен доставчик, ако е знаело или е било длъжно да знае, че ДДС няма да бъде внесен от предходния доставчик.

       • Приема се, че лицето е било длъжно да знае, ако дължимият ДДС не е внесен като резултат за данъчния период от който и да е било предходен доставчик по облагаема доставка, с предмет същата стока или услуга, независимо дали в същия, изменен или преработен вид, и облагаемата доставка е привидна, заобикаля закона или е на цена, която значително се отличава от пазарната.

       • Отговорността за невнесен ДДС от предходен доставчик може да бъде търсена както от получателя на доставката, така и от всеки предходен доставчик и от всеки следващ получател по линията на доставките.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник