3

._7_.Кога се Счита, че е Извършена Доставка на Стока.

       • Доставка на стока е прехвърляне правото на собственост или друго вещно право върху стока, в т.ч. и предоставяне на право за разпореждане със стоката така, както би се разпореждал нейният собственик.

       • Фактическото предоставяне на стока също е доставка, дори прехвърляне правото на собственост да е под отлагателно условие или срок (в т.ч. и консигнацията).

            (виж пример *)

       • Доставка е и фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на собствеността върху стоката след определен брой лизингови вноски (финансов лизинг), освен в случаите, когато само е предвидена опция за прехвърляне на собствеността върху стоката – тогава доставката се третира като доставка на услуга (тоест приравнено на наем върху вещта). Ако при лизинг с опция за прехвърляне на собствеността, сумата на лизинговите вноски е равна на пазарната цена на вещта, също се считат за доставка.

            (виж пример *)

       • Доставка е и когато стока е предоставена на лице, което работи от свое име, но за чужда сметка (комисионер при продажба).

            (виж пример *)

       • За доставка на стока се счита и:

     - изпращането на стоки от данъчно задължено лице, за целите на неговата икономическа дейност в друга държава от ЕС, където то не е регистрирано за целите на ДДС, освен ако стоките не са изпратени в тази друга държава, под режим за складиране на стоки до поискване, или ако в същата тази държава стоките са обложени с ДДС – при условие на ВОП;

     - предоставянето на стоки за лично ползване или употреба на собственик, служители или за цели, които са различни от основната дейност на предприятието, когато за тяхното придобиване (покупка) е приспаднат изцяло, частично или пропорционално данъчен кредит;

     (виж пример *)

     - безвъзмездното прехвърляне на стоки на трети лица, в т.ч. и при безвъзмезден ВОП, когато за тяхното придобиване (покупка) е приспаднат изцяло, частично или пропорционално данъчен кредит.

       • Не се считат за доставка на стоки по предходния текст в случаите, когато тези стоки:

     - са предоставени на служители съгласно нормативни разпоредби (работно облекло, предпазни средства и т.н.);

     - представляват рекламни материали на единична стойност до 30 лв.;

     (виж пример *)

     - са мостри (без ограничение в стойността);

     - са предоставени на собственици и служители за цели, различни от основната дейност, но това е предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила (например преодоляване на последици от бедствие); или

     - са безвъзмездно предоставени хранителни стоки към хранителна банка – съгласно определените условия.

       • Не се смята за доставка на стока преминаване правото на разпореждане от залогодателя към заложния кредитор, съгласно Закона за Особените Залози – доставка ще настъпи при продажба на заложената вещ.

            (чл.* от ЗДДС)

       • Доставка на стоки между лица и техните клонове, или между самите клонове в различни държави от ЕС, се счита за доставка на стоки.

            (виж пример *) (чл.*, ал.* и ал.* от ППЗДДС)

       (виж примери *, *, *, *, * и * от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.* от ЗДДС / чл.*, ал.* и ал.*; чл.*, ал.* и ал.*; чл.**, ал.* и ал.* от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник