3

._70.Как се Извършва Корекция в Справка-декларацията на Лица, Доставящи Далекосъобщителни, Радио-телевизионни и Електронни Услуги.

       • Корекция на Справка-декларация за допуснати грешки се прави, като се извършат нужните корекции и Справка-декларацията се подаде отново за същия данъчен период. Не се допуска корекции от един данъчен период да се отразяват в Справка-декларация за друг данъчен период.

       • Издадено дебитно или кредитно известие по доставка се отразява в Справка-декларацията за данъчния период, за който се отнася доставката. Отразяването става чрез подаване на коригирана Справка-декларация за този данъчен период.

       • Корекции на Справка-декларация се извършват по горния ред, до изтичане на три години от срока за подаване на Справка-декларацията. След изтичане на този срок, корекции в Справка-декларация се извършват съгласно законодателството на съответната държава по потребление.

       • Дължим ДДС, в резултат на корекция на Справка-декларация, се внася по сметката на съответната ТД на НАП.

       (чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник