Становища по Казуси
свързани към Данък Добавена Стойност

общовалидни за темата

 1. Какъв е редът за възстановяване на платен ДДС при покупка на стоки в друга страна от ЕС?
 2. Как счетоводно се отчитат продажби към физически и юридически лица в ЕС, нерегистрирани за целите на ДДС, при прилагане на режим „В Съюза“ (OSS)?
 3. Как се признават разходи за лихви по заеми на дружество в режим на слаба капитализация съгласно ЗКПО?
 4. Как се третират за данъчни цели и как се осчетоводяват разходи за ремонт, извършени от наемател на офис?
 5. Коя е датата на данъчното събитие при получено авансово плащане за ВОД?
 6. Кога възниква задължение за регистриране като Интрастат оператор?
 7. Начислява ли се ДДС за продажба на стоки на физическо лице в страна членка на ЕС?
 8. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при корекция на ДДС номера на получателя?
 9. Как регистрирано по ЗДДС дружество ще третира продажбата на автомобил, закупен от физическо лице?
 10. Декларира ли се отпуснат заем към чуждестранно юридическо лице?

свръзани към отделни норми на ЗДДС

член 3

 1. Как се документира и кога се отразява в дневниците по ДДС тристранна операция при посредник?
 2. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 3. Как се декларира и облага изплатен дивидент на физическо лице?
 4. Трябва ли да се регистрира по ЗДДС физическо лице, което е получило над 50 000 лв. доходи по граждански договор?

член 5

 1. Как се третират доставките на ИТ услуги от България към САЩ?
 2. Какво е данъчното третиране при закупуване на стандартен софтуер чрез даунлоуд от данъчно задължено лице от ЕС?

член 6

 1. Как лизингодател трябва да отчете прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил и последващата му продажба?
 2. Как лизингополучател трябва да отчете прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил?
 3. Как се третира предоставянето на мостри?
 4. Как се третира предоставянето на рекламни материали?
 5. Какво е счетоводното и данъчно третиране при безвъзмездна сделка с материали?
 6. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 7. Какви са данъчните ефекти при откраднат дълготраен материален актив на лизинг?
 8. Как се третира прехвърляне на задължение по финансов лизинг към трето лице?
 9. Как се третират храните, дарени на лицензирана хранителна банка?
 10. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение трета страна?
 11. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната?
 12. Какво е данъчното третиране на депозита съгласно ЗДДС?
 13. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?

член 7

 1. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки от ЕС?
 2. Как се облагат доставки на стоки към физически лица в държава от ЕС, ако са направени от местен склад?
 3. Как ще се третира продажба на стока към лица в държава от ЕС, която стока българско дружество е закупило в тази държава?
 4. До какви данъчни последици ще доведе закупена стока от трета страна и транспортирана директно от там за дружество в ЕС?
 5. Как ще се обложи изпращане на стоки към Хърватия, ако преди това са продадени на дружество от Швейцария?
 6. Как ще се обложи продажба на стоки към българско дружество от дружество в ЕС, без стоките да са напускали България?
 7. Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?
 8. Какво е данъчното третиране при доставка на услуга по ишлеме, ако възложителят е от държава членка на ЕС?
 9. Подава ли се VIES декларация при вътреобщностна доставка на акцизни стоки към лице, нерегистрирано за целите на ДДС?
 10. Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?
 11. Какви са данъчните ефекти при ВОД на стоки, част от които клиентът отказва, но след това биват препродадени в същата държава?
 12. Къде е мястото на изпълнение при доставка на стоки към клиент извън ЕС, когато стоките не напускат ЕС?
 13. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки на ЕС?

член 9

 1. Как се третират за данъчни цели разходи за ремонт, извършени за сметка на наема?
 2. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наема?
 3. Как ще се обложи изпращане на стоки към Хърватия, ако преди това са продадени на дружество от Швейцария?
 4. Какви ДДС ефекти възникват за наемател след връщането на нает актив, на който е извършил подобрение?
 5. Как се третира отказ от правото за придобиване на собственост върху лизингов актив?
 6. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?

член 10

 1. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е равна на балансовата стойност на апортираното имущество?
 2. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е по-ниска от балансовата стойност на апортираното имущество?
 3. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е по-висока от балансовата стойност на апортираното имущество?

член 12

 1. Как се третира продажба на автомобил, закупен от физическо лице?

член 13

 1. Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?
 2. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки от ЕС?
 3. Как се третира покупката на ново превозно средство от българско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, а доставчикът е регистриран за целите на ДДС в страна от ЕС?
 4. Как ще бъде обложена инцидентна вътреобщностна дистанционна продажба?
 5. Как се документира доставката на стоки между страни членки от ЕС и коя е датата на данъчното събитие?
 6. Какво е данъчното третиране при доставка на услуга по ишлеме, ако възложителят е от държава членка на ЕС?
 7. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки на ЕС?
 8. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?

член 14

 1. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки от ЕС?
 2. Как ще бъде обложена инцидентна вътреобщностна дистанционна продажба?
 3. Как се облагат доставки на стоки към физически лица в държава от ЕС, ако са направени от местен склад?
 4. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки на ЕС?
 5. Налице ли е дистанционна продажба, когато транспортът започва от друга страна членка на ЕС?

член 15

 1. Как се облага с ДДС продажба на стоки в тристранна операция от страна на прехвърлителя?
 2. Как се документира и кога се отразява в дневниците по ДДС тристранна операция при посредник?
 3. Как ще се обложи придобиване на стоки от немско дружество с посредник дружество от Румъния, доставени директно на дружество от България?
 4. Как се облага с ДДС покупка на стоки в тристранна операция от страна на придобиващия?

член 15а

 1. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“, когато българско дружество изпраща стоки към чуждестранно дружество от ЕС?
 2. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“, когато българско дружество получава стоки от чуждестранно дружество от ЕС?
 3. Как се отчита от получателя режимът „складиране на стоки до поискване“ при замяната му с друго лице от същата държава?
 4. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при прекратяване на договора между получателя и доставчика на стоките?
 5. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при унищожаване на получените стоки?
 6. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при връщане на стоките обратно в страната?
 7. Как се отчита от изпращача режимът „складиране на стоки до поискване“ при замяна на получателя с друго лице от същата държава?
 8. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при прекратяване на договора с получателя?

член 16

 1. Как се отчита за целите на ДДС връщане на дефектна стока, внесена от трета страна?
 2. До какви данъчни последици ще доведе закупена стока от трета страна и транспортирана директно от там за дружество в ЕС?
 3. Как се осчетоводява внос на стоки от Турция?
 4. Как се осчетоводява митническа декларация?

член 17

 1. Какво е данъчното третиране на доставка на стоки към дружество от трета страна, което има склад на територията на ЕС?
 2. Как се третира доставка на стока, която се монтира за сметка на чуждестранен доставчик, а получателят в България не е регистриран по ЗДДС?
 3. Как ще се третира продажба на стока към лица в държава от ЕС, която стока българско дружество е закупило в тази държава?
 4. До какви данъчни последици ще доведе закупена стока от трета страна и транспортирана директно от там за дружество в ЕС?
 5. Как ще се обложи продажба на стоки към българско дружество от дружество в ЕС, без стоките да са напускали България?
 6. Как ще се обложи придобиване на стоки от немско дружество с посредник дружество от Румъния, доставени директно на дружество от България?
 7. Как ще се обложи изпращане на стоки към Хърватия, ако преди това са продадени на дружество от Швейцария?
 8. Какво е третирането, от гледна точка на ЗДДС, при получена услуга от българско дружество на територията на страна членка и последваща продажба към физическо лице?
 9. Какви са данъчните ефекти при ВОД на стоки, част от които клиентът отказва, но след това биват препродадени в същата държава?
 10. Как се облага с ДДС покупка на стоки в тристранна операция от страна на придобиващия?
 11. Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС дружество, извършващо продажба на стоки в България и ЕС чрез интернет магазин?
 12. Къде е мястото на изпълнение при доставка на стоки към клиент извън ЕС, когато стоките не напускат ЕС?
 13. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия от трети страни към ЕС?
 14. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?
 15. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение трета страна?
 16. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната?
 17. Може ли нерегистриран по ЗДДС търговец да продава стоки в ЕС?

член 20

 1. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки от ЕС?
 2. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки на ЕС?
 3. Как се фактурират доставките на стоки към физически и юридически лица от ЕС?

член 20б

 1. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки от ЕС?
 2. Къде ще се обложи с ДДС доставка на WEB базирана електронна игра за физически лица от ЕС?
 3. Как ще бъде обложена инцидентна вътреобщностна дистанционна продажба?

член 21

 1. Какво е данъчното третиране на транспортна услуга, която е извършена от едно българско дружество на друго, като стоките се движат между две трети страни и чак след това идват в България?
 2. Как се отчита транспорт на стоки от България до Германия и обратно?
 3. Как се документира получена услуга от страна извън ЕС?
 4. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 5. Включва ли се оборотът от доставките на услуги към ЕС в облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?
 6. Как се отчита наем за ползван склад в страна от ЕС, по който не е начислен ДДС?
 7. Ползва ли се данъчен кредит за платен вход за търговско изложение в страна от ЕС?
 8. Какво е данъчното третиране при доставка на услуга по ишлеме, ако възложителят е от държава членка на ЕС?
 9. Какво е третирането, от гледна точка на ЗДДС, при получена услуга от българско дружество на територията на страна членка и последваща продажба към физическо лице?
 10. Дължи ли се ДДС при получаване на консултантска услуга от Турция?
 11. Какво е данъчното третиране при извършване на посредническа услуга към дружество от ЕС?
 12. В кои колони на Дневниците по ЗДДС се отразява получена услуга от ЕС?
 13. Какво е данъчното третиране на извършена комисионна сделка за намиране на клиенти на дружество от ЕС, което не е регистрирано за ДДС цели?
 14. Какво е данъчното третиране за извършена комисионна сделка за намиране на клиенти на дружество от ЕС, което е регистрирано за ДДС цели?
 15. Дължи ли се ДДС при получаване на консултантска услуга от САЩ?
 16. Как се третират доставките на ИТ услуги от България към САЩ?
 17. Какво е данъчното третиране по ЗДДС при доставка на услуги по електронен път към трета страна?
 18. Какво е данъчното третиране при закупуване на стандартен софтуер чрез даунлоуд от данъчно задължено лице от ЕС?
 19. Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС при покупка на авторски права от ЕС?
 20. Как се облага с ДДС получена услуга за международен транспорт от доставчик в трета страна?
 21. Как се облага с ДДС получена услуга за вътреобщностен транспорт от доставчик в ЕС?
 22. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки в рамките на България за данъчно задължено лице от ЕС?
 23. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно задължено лице от трета страна?
 24. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки от Гърция до България за българско дружество?
 25. Какво е данъчното третиране на получена услуга от чуждестранно дружество?
 26. Къде е мястото на изпълнение при доставка на услуги по превоз на стоки за данъчно задължено лице, установено в България?
 27. Формира ли облагаем оборот за целите на ЗДДС договорено възнаграждение за извършена посредническа услуга за покупка на имот?
 28. Как се третира отдаването на офис под наем в България, ако имотът е собственост на чуждестранно дружество?
 29. Как се облага транспортът на стоки между регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?
 30. Как се облага дългосрочно получаване под наем на товарен автомобил от лице, установено в ЕС?
 31. Как се отчитат сделките при преработка на чужди материали (ишлеме)?
 32. Как се отчита разход за самолетен билет за целите на ДДС?
 33. Как се документират услуги на ишлеме с възложител в ЕС?

член 22

 1. Какво е данъчното третиране на транспортна услуга, която е извършена от едно българско дружество на друго, като стоките се движат между две трети страни и чак след това идват в България?
 2. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС и извън него за данъчно незадължено лице от трета страна?
 3. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно незадължено лице от ЕС?
 4. Как се облага транспортът на стоки между регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?

член 23

 1. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки от Гърция до България за българско дружество?
 2. Къде е мястото на изпълнение при доставка на услуги по превоз на стоки за данъчно задължено лице, установено в България?
 3. Как се облага дългосрочно отдаване под наем на микробус на лице, установено в трета страна?
 4. Как се облага краткосрочно отдаване под наем на лице от трета страна?

член 25

 1. Кога настъпва данъчното събитие при онлайн търговия със стоки?
 2. Кога настъпва данъчното събитие при годишен договор за наем, който е платен месеци по-рано?
 3. Как се начислява ДДС при продажба, за която е получен аванс преди регистрация по ЗДДС?
 4. Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?
 5. Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?
 6. Какви ДДС ефекти възникват за наемател след връщането на нает актив, на който е извършил подобрение?
 7. Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?
 8. Кога възниква данъчното събитие при доставка на стока, за която е предвидено отлагателно условие за прехвърляне на собствеността?
 9. Кога възниква данъчното събитие при реекспорт на стоки в изключителната икономическа зона на България?
 10. Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС дружество, извършващо продажба на стоки в България и ЕС чрез интернет магазин?
 11. Какво е данъчното третиране на получена услуга от чуждестранно дружество?
 12. Как се облага транспортът на стоки между регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?
 13. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП и направено авансово плащане?
 14. Как се осчетоводява получено авансово плащане преди регистрация по ЗДДС и извършване на доставката след регистрацията по ЗДДС?
 15. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП с условие на доставка франко получателя?
 16. Как се отчита кредитно известие за получен аванс?
 17. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 18. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?

член 26

 1. Как се отчитат приходи в чуждестранна валута при плащане по сделка на части?
 2. Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?
 3. Кога възниква данъчното събитие при доставка на стока, за която е предвидено отлагателно условие за прехвърляне на собствеността?
 4. Как се третират получените неустойки за неспазване на договор?
 5. Начислява ли се ДДС върху местни данъци и такси, когато са префактурирани от доставчика?
 6. Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е регистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?
 7. Как се изчисляват лихвите за забавено плащане и какъв документ се издава за тях?
 8. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени присъдени вземания?
 9. Как се извършва корекция на Протокол при разваляне на доставка при вътреобщностно придобиване?

член 27

 1. Свързани лица ли са дружества с един и същ управител, но с различни собственици?
 2. Как се коригира ползван пълен данъчен кредит?
 3. Какво е счетоводното и данъчно третиране при безвъзмездна сделка с материали?
 4. Как се третира продажба на автомобил, закупен от физическо лице?
 5. Какви ДДС ефекти възникват за наемател след връщането на нает актив, на който е извършил подобрение?
 6. Как се третира отказ от правото за придобиване на собственост върху лизингов актив?
 7. Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е НЕрегистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?
 8. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 9. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?

член 28

 1. Къде е мястото на изпълнение при доставка на стоки към клиент извън ЕС, когато стоките не напускат ЕС?
 2. Как се третира бракуването на дълготраен актив, погинал при пожар?
 3. Как се облага износ от България за Русия, който преди това е бил групиран в Полша?

член 29

 1. Как се отчита разход за самолетен билет за целите на ДДС?

член 30

 1. Какво е данъчното третиране на транспортна услуга, която е извършена от едно българско дружество на друго, като стоките се движат между две трети страни и чак след това идват в България?
 2. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС и извън него за данъчно незадължено лице от трета страна?
 3. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки от Гърция до България за българско дружество?
 4. Къде е мястото на изпълнение при доставка на услуги по превоз на стоки за данъчно задължено лице, установено в България?

член 39

 1. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?
 2. Има ли право на данъчен кредит медицински център при закупуване на апаратура?

член 40

 1. Как се третира отпуснат заем от дружество, нерегистрирано по ЗДДС?
 2. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?

член 41

 1. При получени доставки на храна в детска градина налице ли е право на данъчен кредит?
 2. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?

член 45

 1. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на сграда, закупена като нова преди повече от 5 години?
 2. Как се третира подобрение на сграда?
 3. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗДДС, при промяна на използването на имот от извършване на облагаеми доставки към освободени?
 4. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на недвижим имот?

член 46

 1. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени фактури за лихви по заем от чуждестранно дружество?
 2. Как се третира отпуснат заем от дружество, нерегистрирано по ЗДДС?
 3. Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?
 4. Как се отчита последваща продажба на дялове в търговско дружество?
 5. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени фактури за лихви по заем от чуждестранно дружество?

член 47

 1. Подлежи ли застрахователен брокер на задължителна регистрация по ЗДДС?
 2. Подлежи ли застрахователен брокер на задължителна регистрация по ЗДДС?

член 50

 1. Как се третира продажба на автомобил, закупен от физическо лице?
 2. Следва ли да се начисли ДДС при препродажбата на автомобил, закупен от дилър?
 3. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от физически лица в Европа?
 4. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от юридически лица в Европа?
 5. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, който е закупен от физическо лице?
 6. Начислява ли се ДДС при продажба на актив, за който не е ползван данъчен кредит?
 7. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?

член 51

 1. Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?
 2. Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?

член 53

 1. Как се фактурират доставките на стоки към физически и юридически лица от ЕС?

член 54

 1. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки от Гърция до България за българско дружество?
 2. Къде е мястото на изпълнение при доставка на услуги по превоз на стоки за данъчно задължено лице, установено в България?

член 57

 1. Как се самоначислява ДДС при внос на стоки в режим „Отложено начисляване на ДДС при внос“?

член 63

 1. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП – датата на пристигане на стоките или датата на фактурата?
 2. Как се документира доставката на стоки между страни членки от ЕС и коя е датата на данъчното събитие?
 3. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП и направено авансово плащане?
 4. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП с условие на доставка франко получателя?
 5. Кога едно дружество трябва да се регистрира по ЗДДС при ВОП?

член 64

 1. Как се извършва корекция на Протокол при разваляне на доставка при вътреобщностно придобиване?

член 65

 1. Кога едно дружество трябва да се регистрира по ЗДДС при ВОП?

член 65а

 1. Как ще се обложи доставка с един предмет между търговци в няколко държави от ЕС, когато посредникът е регистриран в страната, от която стоката тръгва?
 2. Как ще се обложи доставка с един предмет между търговци в няколко държави от ЕС?

член 66

 1. Какво е данъчното третиране на доставка на стоки към дружество от трета страна, което има склад на територията на ЕС?
 2. Кога може да се приложи намалената ставка от 9% ДДС при продажба на храни и напитки от обекти за бързо хранене?
 3. Трябва ли дружество да издаде фактура и да начисли ДДС при предоставяне на многоцелеви ваучер на свой клиент?

член 68

 1. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?

член 69

 1. Как ще се третира продажба на стока към лица в държава от ЕС, която стока българско дружество е закупило в тази държава?
 2. До какви данъчни последици ще доведе закупена стока от трета страна и транспортирана директно от там за дружество в ЕС?
 3. Какво е третирането, от гледна точка на ЗДДС, при получена услуга от българско дружество на територията на страна членка и последваща продажба към физическо лице?
 4. Как се третират доставките на ИТ услуги от България към САЩ?
 5. Има ли право на данъчен кредит българско дружество, което търгува единствено в страни извън ЕС?
 6. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, който е закупен от физическо лице?
 7. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?
 8. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?
 9. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение трета страна?
 10. Налице ли е дистанционна продажба, когато транспортът започва от друга страна членка на ЕС?
 11. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната?
 12. Може ли да се упражни право на данъчен кредит за имот, ако все още не е получен нотариален акт за него?

член 70

 1. Може ли дружество да ползва данъчен кредит за разходи на автомобил през почивните дни?
 2. Как се коригира ползван пълен данъчен кредит?
 3. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в увеличение?
 4. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в намаление?
 5. Как се третира продажба на автомобил, закупен от физическо лице?
 6. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 7. Има ли право на данъчен кредит дружество, което придобива леки автомобили за превоз на работници между строителните обекти?
 8. При получени доставки на храна в детска градина налице ли е право на данъчен кредит?
 9. Следва ли да се начисли ДДС при препродажбата на автомобил, закупен от дилър?
 10. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит?
 11. Как се третират разходи за коледно парти?
 12. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?
 13. Кога едно дружество трябва да се регистрира по ЗДДС при ВОП?
 14. Как се третира реклама от Google, получена от регистрирано по ЗДДС лице?
 15. Има ли право на данъчен кредит медицински център при закупуване на апаратура?
 16. Как се третират за данъчни цели и как се осчетоводяват разходи за ремонт, извършени от наемател на офис?
 17. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?

член 71

 1. В кои колони на Дневниците по ЗДДС се отразява получена услуга от ЕС?
 2. Може ли да се упражни право на данъчен кредит за имот, ако все още не е получен нотариален акт за него?

член 71б

 1. Как се отчитат разходите за служебни автомобили на търговски пътници, които ги използват и за лични нужди?

член 72

 1. Налице ли е право на данъчен кредит при специална регистрация за доставка на услуги в ЕС?
 2. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия от трети страни към ЕС?
 3. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?

член 73

 1. Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?
 2. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗДДС, при промяна на използването на имот от извършване на облагаеми доставки към освободени?

член 74

 1. Може ли да се ползва данъчен кредит за услуги, получени преди регистрация по ЗДДС?
 2. Кои услуги, получени преди регистрация по ЗДДС, са с право на данъчен кредит след регистрацията?
 3. Налице ли е право на данъчен кредит при специална регистрация за доставка на услуги в ЕС?
 4. Как ще се обложи изпращане на стоки към Хърватия, ако преди това са продадени на дружество от Швейцария?
 5. Как ще се обложи продажба на стоки към българско дружество от дружество в ЕС, без стоките да са напускали България?
 6. Може ли дружество да приспадне начислен ДДС за услуги, които е получило преди регистрацията си по ЗДДС?
 7. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, който е закупен от физическо лице?

член 75

 1. Може ли да се ползва данъчен кредит за услуги, получени преди регистрация по ЗДДС?
 2. Кои услуги, получени преди регистрация по ЗДДС, са с право на данъчен кредит след регистрацията?
 3. Може ли дружество да приспадне начислен ДДС за услуги, които е получило преди регистрацията си по ЗДДС?

член 78

 1. Какви са данъчните ефекти при откраднат дълготраен материален актив на лизинг?

член 79

 1. Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?
 2. Как се третира бракуването на дълготрайни активи, причинено от наводнение?
 3. Как се третира подобрение на сграда?
 4. Как се отчита кражба на автомобил, настъпила преди петата година от придобиването му?
 5. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на сграда, закупена като нова преди повече от 5 години?
 6. Какви са данъчните ефекти при откраднат дълготраен материален актив на лизинг?
 7. Какво е данъчното третиране при извършване на посредническа услуга към дружество от ЕС?
 8. Как се третира кражба на лаптоп съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 9. Какво е счетоводното и данъчно третиране на непродадените вестници?
 10. Как следва да се отчете разход за неамортизирани активи, за които е изтекла данъчна давност?
 11. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗДДС, при промяна на използването на имот от извършване на облагаеми доставки към освободени?
 12. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи с малка балансова стойност?
 13. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при брак на дълготрайни материални активи над 5 000 лв.?
 14. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи под 5 000 лв.?
 15. Как се третира бракуването на дълготраен актив, погинал при пожар?
 16. Как се третира технологичният брак на суровини съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 17. Как се третира, съгласно ЗДДС, бракът на стоки, причинен от непреодолима сила?
 18. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?
 19. Как се процедира, съгласно ЗДДС, при брак на стоки с изтекъл срок на годност?

член 79а

 1. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в увеличение?
 2. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в намаление?
 3. Какво е счетоводното и данъчно третиране на извършена частична реконструкция на стара сграда?

член 80

 1. Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?
 2. Какво е счетоводното и данъчно третиране на извършена частична реконструкция на стара сграда?
 3. Какво е данъчното третиране при бракуване на суровини, за които са изминали 5 г. от закупуването?
 4. Как се третира бракуването на стоки с изтекъл срок на годност съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 5. Как се бракуват лекарства с изтекъл срок на годност?
 6. Какво е счетоводното и данъчно третиране на непродадените вестници?
 7. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи с малка балансова стойност?
 8. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при брак на дълготрайни материални активи над 5 000 лв.?
 9. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи под 5 000 лв.?
 10. Как се третира технологичният брак на суровини съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 11. Как се третира, съгласно ЗДДС, бракът на стоки, причинен от непреодолима сила?
 12. Как се процедира, съгласно ЗДДС, при брак на стоки с изтекъл срок на годност?

член 81

 1. Какъв е редът за възстановяване на платен ДДС от чуждестранно лице за закупена стока в България?

член 82

 1. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 2. Как ще се обложи придобиване на стоки от немско дружество с посредник дружество от Румъния, доставени директно на дружество от България?
 3. Дължи ли се ДДС при получаване на консултантска услуга от САЩ?
 4. Дължи ли се ДДС при получаване на консултантска услуга от Турция?
 5. Кога възниква данъчното събитие при реекспорт на стоки в изключителната икономическа зона на България?
 6. Какво е данъчното третиране при закупуване на стандартен софтуер чрез даунлоуд от данъчно задължено лице от ЕС?
 7. Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС при покупка на авторски права от ЕС?
 8. Как се облага с ДДС покупка на стоки в тристранна операция от страна на придобиващия?
 9. Как се облага с ДДС получена услуга за международен транспорт от доставчик в трета страна?
 10. Как се облага с ДДС получена услуга за вътреобщностен транспорт от доставчик в ЕС?
 11. Как се облага транспортът на стоки между регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?
 12. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия от трети страни към ЕС?
 13. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?
 14. Какво е ДДС третирането на получена услуга от трета страна?
 15. Как се отчита разход за самолетен билет за целите на ДДС?
 16. Как се третира реклама от Google, получена от нерегистрирано по ЗДДС лице?
 17. Как се третира реклама от Google, получена от регистрирано по ЗДДС лице?

член 84

 1. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?

член 86

 1. Какво е данъчното третиране при доставка на услуга по ишлеме, ако възложителят е от държава членка на ЕС?
 2. Какво е данъчното третиране по ЗДДС при доставка на услуги по електронен път към трета страна?
 3. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно незадължено лице от ЕС?
 4. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки в рамките на България за данъчно задължено лице от ЕС?
 5. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно задължено лице от трета страна?
 6. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия от трети страни към ЕС?
 7. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?
 8. Как се отчитат сделките при преработка на чужди материали (ишлеме)?
 9. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение трета страна?
 10. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната?
 11. Как се документират услуги на ишлеме с възложител в ЕС?

член 88

 1. Как се коригира подадена справка-декларация при възстановяване на ДДС?
 2. Как се коригира подадена Справка-декларация при възстановяване на ДДС?

член 91

 1. Подава ли се VIES декларация при вътреобщностна доставка на акцизни стоки към лице, нерегистрирано за целите на ДДС?

член 92

 1. Кога ефективно се иска възстановяване на ДДС, ако ДДС за внасяне в третия период е по-голям от ДДС за възстановяване в първия, но не покрива ДДС за възстановяване във втория период?
 2. Може ли износител да възстановява ДДС ускорено?
 3. Кои клетки се попълват в Справка-декларацията по ЗДДС, когато процедурата по възстановяване приключва с ДДС за внасяне?
 4. Трябва ли да се регистрира по ЗДДС физическо лице, което е получило над 50 000 лв. доходи по граждански договор?

член 95

 1. Как се третира доставка на стока, която се монтира за сметка на чуждестранен доставчик, а получателят в България не е регистриран по ЗДДС?
 2. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?

член 96

 1. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 2. Включва ли се оборотът от доставките на услуги към ЕС в облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?
 3. Как се третира отпуснат заем от дружество, нерегистрирано по ЗДДС?
 4. Как ще се обложи изпращане на стоки към Хърватия, ако преди това са продадени на дружество от Швейцария?
 5. Как ще се обложи продажба на стоки към българско дружество от дружество в ЕС, без стоките да са напускали България?
 6. Как се декларира и облага изплатен дивидент на физическо лице?
 7. Подлежи ли застрахователен брокер на задължителна регистрация по ЗДДС?
 8. Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС дружество, извършващо продажба на стоки в България и ЕС чрез интернет магазин?
 9. Формира ли облагаем оборот за целите на ЗДДС договорено възнаграждение за извършена посредническа услуга за покупка на имот?
 10. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което продава инвестиционен имот?
 11. Как се третира отдаването на офис под наем в България, ако имотът е собственост на чуждестранно дружество?
 12. Подлежи ли застрахователен брокер на задължителна регистрация по ЗДДС?
 13. Може ли нерегистриран по ЗДДС търговец да продава стоки в ЕС?

член 97а

 1. Как се документира получена услуга от страна извън ЕС?
 2. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 3. Включва ли се оборотът от доставките на услуги към ЕС в облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?
 4. Налице ли е право на данъчен кредит при специална регистрация за доставка на услуги в ЕС?
 5. Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС при покупка на авторски права от ЕС?
 6. Как се третира реклама от Google, получена от нерегистрирано по ЗДДС лице?

член 98

 1. Налице ли е дистанционна продажба, когато транспортът започва от друга страна членка на ЕС?
 2. Може ли нерегистриран по ЗДДС търговец да продава стоки в ЕС?

член 99

 1. Какъв е ДДС ефектът при покупка на стоки от ЕС от получател, нерегистриран по ЗДДС в България?
 2. Какви са ефектите при покупка на стоки от ЕС от получател, който не е регистриран по ЗДДС в България?
 3. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?
 4. Кога едно дружество трябва да се регистрира по ЗДДС при ВОП?

член 100

 1. Налице ли е право на данъчен кредит при специална регистрация за доставка на услуги в ЕС?
 2. Как се третира отдаването на офис под наем в България, ако имотът е собственост на чуждестранно дружество?
 3. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?
 4. Кога едно дружество трябва да се регистрира по ЗДДС при ВОП?

член 101

 1. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?

член 106

 1. Какви са последиците при отмяна на акт за дерегистрация по ЗДДС?
 2. Какво се прави при дерегистрация по ЗДДС по инициатива на НАП?

член 107

 1. Какви са последиците при отмяна на акт за дерегистрация по ЗДДС?

член 110

 1. Какви са последиците при отмяна на акт за дерегистрация по ЗДДС?
 2. Какво се прави при дерегистрация по ЗДДС по инициатива на НАП?

член 111

 1. Какво се прави при дерегистрация по ЗДДС по инициатива на НАП?

член 112

 1. Какво е данъчното третиране на депозита съгласно ЗДДС?

член 113

 1. Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?
 2. Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?
 3. Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?
 4. Грешно ли е да има разлика в датите на фактура и касов бон към нея?
 5. В какъв срок се издава фактура при авансово плащане?

член 114

 1. Как се документира и кога се отразява в дневниците по ДДС тристранна операция при посредник?
 2. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия от трети страни към ЕС?
 3. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?
 4. В кои случаи се издава Проформа фактура?

член 115

 1. Как лизингодател трябва да отчете прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил и последващата му продажба?
 2. Как лизингополучател трябва да отчете прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил?
 3. Как се третира прехвърляне на задължение по финансов лизинг към трето лице?
 4. Какви са данъчните ефекти при ВОД на стоки, част от които клиентът отказва, но след това биват препродадени в същата държава?

член 117

 1. Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?
 2. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП – датата на пристигане на стоките или датата на фактурата?
 3. Как се документира получена услуга от страна извън ЕС?
 4. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени фактури за лихви по заем от чуждестранно дружество?
 5. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 6. Как се облагат доставки на стоки към физически лица в държава от ЕС, ако са направени от местен склад?
 7. Как ще се обложи придобиване на стоки от немско дружество с посредник дружество от Румъния, доставени директно на дружество от България?
 8. Какви ДДС ефекти възникват за наемател след връщането на нает актив, на който е извършил подобрение?
 9. В кои колони на Дневниците по ЗДДС се отразява получена услуга от ЕС?
 10. Как се документира доставката на стоки между страни членки от ЕС и коя е датата на данъчното събитие?
 11. Какво е третирането, от гледна точка на ЗДДС, при получена услуга от българско дружество на територията на страна членка и последваща продажба към физическо лице?
 12. Как се самоначислява ДДС при внос на стоки в режим „Отложено начисляване на ДДС при внос“?
 13. Как се облага с ДДС получена услуга за вътреобщностен транспорт от доставчик в ЕС?
 14. Как се облага с ДДС получена услуга за международен транспорт от доставчик в трета страна?
 15. Какво е данъчното третиране на получена услуга от чуждестранно дружество?
 16. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?
 17. Как се облага транспортът на стоки между регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?
 18. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП и направено авансово плащане?
 19. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП с условие на доставка франко получателя?
 20. Какво е ДДС третирането на получена услуга от трета страна?
 21. Как се отчита разход за самолетен билет за целите на ДДС?
 22. Как се третира реклама от Google, получена от регистрирано по ЗДДС лице?
 23. Как се третира реклама от Google, получена от нерегистрирано по ЗДДС лице?
 24. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени фактури за лихви по заем от чуждестранно дружество?
 25. Какво е счетоводното и данъчното третиране при покупка на зърнени култури?
 26. Какво е счетоводното и данъчното третиране при продажба на зърнени култури?
 27. Как се извършва корекция на Протокол при разваляне на доставка при вътреобщностно придобиване?
 28. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 29. С каква дата трябва да се издаде Протокол за самоначисление на ДДС при извършен ВОП?
 30. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?

член 118

 1. Как се процедира при пропускане на издаване на касов отчет?
 2. Грешно ли е да има разлика в датите на фактура и касов бон към нея?

член 119

 1. Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?

член 121

 1. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от физически лица в Европа?
 2. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от юридически лица в Европа?

член 124

 1. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия от трети страни към ЕС?
 2. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?

член 125

 1. Какво е данъчното третиране при извършване на посредническа услуга към дружество от ЕС?
 2. Подава ли се VIES декларация при вътреобщностна доставка на акцизни стоки към лице, нерегистрирано за целите на ДДС?
 3. Какво е данъчното третиране за извършена комисионна сделка за намиране на клиенти на дружество от ЕС, което е регистрирано за ДДС цели?
 4. Какви са данъчните ефекти при ВОД на стоки, част от които клиентът отказва, но след това биват препродадени в същата държава?
 5. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно задължено лице от трета страна?
 6. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки в рамките на България за данъчно задължено лице от ЕС?
 7. Как се извършва корекция на грешка в Дневник покупки по ЗДДС?

член 126

 1. Как се процедира при неиздадена фактура за продажба?
 2. Как се извършва корекция на грешка в Дневник покупки по ЗДДС?

член 128

 1. Кога може да се приложи намалената ставка от 9% ДДС при продажба на храни и напитки от обекти за бързо хранене?
 2. При получени доставки на храна в детска градина налице ли е право на данъчен кредит?

член 130

 1. Как се третират за данъчни цели разходи за ремонт, извършени за сметка на наема?
 2. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наема?
 3. Как се отчита бартер на активи с еднаква стойност?
 4. Как се отчита бартер на активи с доплащане?

член 131а

 1. Кога се начислява ДДС при продажба на ваучер за конкретна цел, извършена от посредник?
 2. Кога се начислява ДДС при доставка на ваучер за конкретна цел от свое име?

член 131б

 1. Трябва ли дружество да издаде фактура и да начисли ДДС при предоставяне на многоцелеви ваучер на свой клиент?
 2. Кога се начислява ДДС при доставка на многоцелеви ваучер от издател, различен от доставчика на стоките или услугите?
 3. Кога се начислява ДДС при доставка на многоцелеви ваучер от издател, който единствен приема ваучера?

член 131г

 1. Кога възниква данъчното събитие при реекспорт на стоки в изключителната икономическа зона на България?

член 132

 1. Как се отчита апортна вноска на актив, чиято пазарна оценка е по-висока от балансовата му стойност?
 2. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е равна на балансовата стойност на апортираното имущество?
 3. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е по-ниска от балансовата стойност на апортираното имущество?
 4. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е по-висока от балансовата стойност на апортираното имущество?

член 133

 1. Кога чуждестранно дружество е задължено да се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител?

член 135

 1. Кога чуждестранно дружество е задължено да се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител?

член 136

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?
 3. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

член 137

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?
 3. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

член 138

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?
 3. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

член 139

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?
 3. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

член 140

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?
 3. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

член 141

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

член 142

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?
 3. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

член 143

 1. Какви задължения възникват за българско дружество, закупило автомобил, когато ДДС е начислен по специален ред?
 2. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от физически лица в Европа?
 3. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от юридически лица в Европа?
 4. Как се документира доставката на стоки втора употреба?

член 145

 1. Как се документира доставката на стоки втора употреба?

член 148

 1. Как се документира доставката на стоки втора употреба?

член 156

 1. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки от ЕС?
 2. Къде ще се обложи с ДДС доставка на WEB базирана електронна игра за физически лица от ЕС?
 3. Как ще бъде обложена инцидентна вътреобщностна дистанционна продажба?
 4. Къде ще се обложи с ДДС доставка на WEB базирана електронна игра за физически лица от ЕС?

член 159

 1. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки от ЕС?

член 163а

 1. Кой следва да начисли ДДС при продажба на скрап?
 2. Как се отчита разход за самолетен билет за целите на ДДС?
 3. Как се третира продажба на автомобил за скрап?
 4. Какво е счетоводното и данъчното третиране при покупка на зърнени култури?
 5. Какво е счетоводното и данъчното третиране при продажба на зърнени култури?

член 163б

 1. Какви са данъчните ефекти при покупка на скрап?
 2. Кой следва да начисли ДДС при продажба на скрап?
 3. Как се третира продажба на автомобил за скрап?
 4. Какво е счетоводното и данъчното третиране при покупка на зърнени култури?
 5. Какво е счетоводното и данъчното третиране при продажба на зърнени култури?

член 163в

 1. Кой следва да начисли ДДС при продажба на скрап?

член 163г

 1. Кой следва да начисли ДДС при продажба на скрап?

член 165

 1. Как се коригира подадена справка-декларация при възстановяване на ДДС?
 2. Как се коригира подадена Справка-декларация при възстановяване на ДДС?

член 167а

 1. Как се самоначислява ДДС при внос на стоки в режим „Отложено начисляване на ДДС при внос“?
 2. Какво е счетоводното и данъчното третиране при покупка на зърнени култури?
 3. Какво е счетоводното и данъчното третиране при продажба на зърнени култури?

член 167б

 1. Как се самоначислява ДДС при внос на стоки в режим „Отложено начисляване на ДДС при внос“?

член 176

 1. Какво се прави при дерегистрация по ЗДДС по инициатива на НАП?

член 182

 1. Как се процедира при неиздадена фактура за продажба?

член 185

 1. Как се процедира при пропускане на издаване на касов отчет?

параграф § 1

 1. Как се третира подобрение на сграда?
 2. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в увеличение?
 3. Как се третира предоставянето на рекламни материали?
 4. Как се третира предоставянето на мостри?
 5. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на сграда, закупена като нова преди повече от 5 години?
 6. Може ли дружество да ползва данъчен кредит за разходи на автомобил през почивните дни?
 7. Как се коригира ползван пълен данъчен кредит?
 8. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в намаление?
 9. Кога се начислява ДДС при продажба на ваучер за конкретна цел, извършена от посредник?
 10. Кога се начислява ДДС при доставка на многоцелеви ваучер от издател, различен от доставчика на стоките или услугите?
 11. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 12. Има ли право на данъчен кредит дружество, което придобива леки автомобили за превоз на работници между строителните обекти?
 13. Какво е счетоводното и данъчно третиране на извършена частична реконструкция на стара сграда?
 14. Как се третира извършена цялостна реконструкция на стара сграда?
 15. Как се третира изграждане на ново крило към стара сграда?
 16. Кога се начислява ДДС при доставка на ваучер за конкретна цел от свое име?
 17. Какво е данъчното третиране при закупуване на стандартен софтуер чрез даунлоуд от данъчно задължено лице от ЕС?
 18. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от юридически лица в Европа?
 19. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи с малка балансова стойност?
 20. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи под 5 000 лв.?
 21. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при брак на дълготрайни материални активи над 5 000 лв.?
абонамент