Урок

 1. Ред за ползване на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст
 2. Право на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст
 3. Отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст
 4. Ред за ползване на платен отпуск за обучение
 5. Право на платен отпуск за обучение
 6. Платени отпуски за обучение
 7. Основни принципи на осигуряването
 8. Осигурителни фондове
 9. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
 10. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател, когато работникът или служителят не отговаря на променените изисквания за изпълняване на длъжността
 11. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или когато правоотношението е възникнало след като работникът или служителят е придобил право на пенсия
 12. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател с цел освобождаване на длъжност, която е била заемана от незаконно уволнен служител, който се връща на работа с решение на съда или в резултат на отмяна на заповедта за уволнение
 13. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при отказ на работника или служителя да последва предприятието при преместването му в друго населено място
 14. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при липса на образование или професионална квалификация за изпълняване на работата
 15. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при липса на качества в работника или служителя, когато това пречи на ефективното изпълнение на работата му
 16. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при спиране на работа за повече от 15 работни дни
 17. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при намаляване обема на работа
 18. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при закриване на част от предприятие или съкращаване на щат
 19. Прекратяване на трудов договор от страна на работодател при закриване на предприятие
 20. Прекратяване на трудов договор по желание на работодателя, когато отправи писмено предизвестие до работника или служителя
 21. Контрол по спазване на разпоредбите на осигурителното законодателство
 22. Зачитане на осигурителен стаж
 23. Максимален осигурителен доход
 24. Минимален осигурителен доход
 25. Осигурителен доход
 26. Възникване на осигуряването
 27. Самоосигуряващо се лице
 28. Осигурено лице
 29. Осигурител
 30. Обхват на осигуряването
 31. Ред за ползване на отпуск за кърмене и хранене на малко дете
 32. Право на отпуск за кърмене и хранене на малко дете
 33. Отпуск за кърмене и хранене на малко дете
 34. Давност на отложения платен годишен отпуск
 35. Отлагане ползването на платен годишен отпуск
 36. Прекъсване ползването на платен годишен отпуск
 37. Ползване на неплатен отпуск
 38. Зачитане на трудов и осигурителен стаж по време на неплатен отпуск
 39. Право на неплатен отпуск
 40. Неплатен отпуск
 41. Забрана за парично компенсиране
 42. Уведомяване за правото на отпуск след края на годината до 31 януари
 43. Разлики между гражданските отпуски и платения годишен отпуск
 44. Видове граждански отпуски
 45. Граждански отпуски
 46. Ред за ползване на отпуск на бащата за 15 календарни дни при раждане на дете
 47. Право на отпуск на бащата за 15 календарни дни при раждане на дете
 48. Отпуск на бащата за 15 календарни дни при раждане на дете
 49. Ред за ползване на отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство
 50. Право на отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство