Урок

 1. Условия на труд
 2. Съхранение на ТРЗ и осигурителни документи и срокове
 3. Въвеждане на СИРВ от работодателя – Заповед и График
 4. Работа на смени и по график
 5. Начини на ползване на облекчение за дарения, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение
 6. Осигурени социални рискове
 7. Ред за ползване на отпуск за приемен изпит в учебно заведение
 8. Право на отпуск за приемен изпит в учебно заведение
 9. Отпуск за приемен изпит в учебно заведение
 10. Непълно работно време
 11. Намалено работно време
 12. Законоустановено работно време
 13. Ненормиран работен ден
 14. Ред за ползване на платен отпуск за две и повече живи деца
 15. Право на платен отпуск за две и повече живи деца
 16. Платен отпуск за две и повече живи деца
 17. Осигурителни вноски – общ преглед
 18. Права на работника или служителя за съвместяване на трудовите и семейните задължения
 19. Място на работа
 20. Работно място
 21. Работно място и място на работа
 22. Съхранение на трудовото досие и достъп до него
 23. Какво съдържа трудовото досие на работника/служителя
 24. Трудово досие на работника/служителя
 25. Уведомление за прекратен трудов договор
 26. Задължения на работника/служителя по трудов договор:
 27. Уведомление за изменен трудов договор
 28. Уведомление за сключен трудов договор
 29. Уведомление за сключен/изменен/прекратен трудов договор (чл. 62, ал. 3 от КТ)
 30. Права на работника/служителя по трудов договор:
 31. Права и задължения на работника/служителя по трудов договор
 32. Задължения на работодателя по трудов договор
 33. Прекратяване на трудовото правоотношение по предложение на работодателя срещу уговорено обезщетение
 34. Права на работодателя по трудов договор
 35. Прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя, когато работникът/служителят не премине проверка за почтеност, предвидена в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 36. Прекратяване на трудовото правоотношение от страна работодателя, когато педагогически специалист е осъден за умишлено престъпление от общ характер
 37. Прекратяване на трудовото правоотношение по желание на работодателя с влязъл в сила акт, когато е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 38. Прекратяване на трудовото правоотношение по желание на работодателя, когато е назначено лице в държавната администрация, което е в йерархична връзка със служител, който е негов съпруг/съпруга или роднина
 39. Прекратяване на трудовото правоотношение по желание на работодателя, когато работникът/служителят не уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа
 40. Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя, когато работникът/служителят бъде дисциплинарно уволнен
 41. Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя, когато работникът/служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване
 42. Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя, когато служителят е заличен от регистрите на съсловните организации на лекарите, лекарите по дентална медицина, магистър-фармацевтите, медицинските сестри, акушерките т.н.
 43. Прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя, без да дължи предизвестие, когато на работника/служителя бъде отнета научната степен, а тя е основанието за сключването на трудовия договор
 44. Права и задължения на работодателя по трудов договор
 45. Прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя, без да дължи предизвестие, когато работникът/служителят е лишен от право да изпълнява длъжността, на която е назначен
 46. Прекратяване на трудовото правоотношение по желание на работодателя, без да дължи предизвестие, когато работникът/служителят е задържан за изпълнение на присъда
 47. Прекратяване на трудовото правоотношение по желание на работодателя, без да дължи предизвестие до работника/служителя
 48. Начини на ползване на облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение
 49. Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение
 50. Ред за ползване на отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител