Урок

 1. Изчисляване на трудов стаж
 2. Периоди, които не се зачитат за трудов стаж
 3. Трудов стаж, когато не е съществувало трудово правоотношение
 4. Трудов стаж, когато работникът или служителят не е работил
 5. Трудов стаж
 6. Възстановяване на изгубена трудова книжка
 7. Задължения за работодателя във връзка с издаване на трудовата книжка и записите в нея
 8. Задължения за работника или служителя във връзка с трудовата книжка
 9. Съдържание на трудовата книжка
 10. Трудова книжка
 11. Отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година
 12. Отпуск при временна неработоспособност / болничен
 13. Служебни и творчески отпуски
 14. Отпуск на синдикални дейци
 15. Неплатен отпуск по време на активна и срочна служба в доброволния резерв
 16. Удължен платен годишен отпуск
 17. Основен платен годишен отпуск
 18. Платен годишен отпуск
 19. Прекратяване на трудов договор от страна на служител, когато отправи предизвестие до работодателя
 20. Прекратяване на трудов договор на общи основания (без да се дължи предизвестие от страните)
 21. Прекратяване на трудов договор в срока на изпитване
 22. Прекратяване на трудов договор
 23. Изменение на трудов договор
 24. Сключване на трудов договор
 25. Документи за сключване на трудов договор
 26. Индивидуален трудов договор
 27. Трудов договор
 28. Брутна работна заплата с постоянен характер
 29. Брутна работна заплата
 30. Допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ)
 31. Системи на заплащане на труда
 32. Страни по трудовото правоотношение
 33. Основна (договорена) заплата
 34. Договаряне на работната заплата
 35. Минимална работна заплата (МРЗ)
 36. Работна заплата (Елементи на възнаграждението)
 37. Основни принципи
 38. Трудови правоотношения
 39. Пример за изготвяне на финансови отчети
 40. Отчетни форми по МСФО – примерни бланки
 41. Отчетни форми по НСС - бланки
 42. Оборотна ведомост и финални отчети
 43. Осчетоводявания при счетоводно приключване
 44. Стъпки при съставяне на финансов отчет
 45. Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори
 46. Граждански договор
 47. Договор за управление и контрол (ДУК)
 48. Трудов договор – неплатен отпуск
 49. Трудов договор – платен отпуск
 50. Трудов договор – прекратяване