Урок

 1. Завеждане счетоводство на предприятие
 2. Оборотна ведомост
 3. Оборотна ведомост с начални обороти
 4. Аналитична оборотна ведомост с начални обороти
 5. Аналитични обороти по сметка
 6. Състояние на партиди по сметка (на аналитичност по сметка)
 7. Кореспонденция на сметки
 8. Хронология на сметка
 9. Състояние на сметка
 10. Главна книга
 11. Счетоводен запис
 12. Общи правила за отчитане на активи и амортизации
 13. Пример за съставяне на амортизационен план
 14. Осчетоводяване на амортизациите от амортизационен план
 15. Общи правила за отчитане на стоково-материални запаси
 16. Пример за изписване на стоково-материални запаси (СМЗ)
 17. Осчетоводяване на стопански операции със СМЗ
 18. Общи правила за отчитане на производство
 19. Пример за калкулация на себестойност в производство
 20. Осчетоводяване на производствен процес
 21. Завеждане на необходимата информация и водене на записи
 22. Отчитане на работното време
 23. Изчисляване на възнаграждения
 24. Деклариране и внасяне
 25. Кодекс на труда (КТ)
 26. Кодекс за социалното осигуряване (КСО)
 27. Трудов договор – назначаване
 28. Трудов договор – изменение
 29. Трудов договор – прекратяване
 30. Трудов договор – платен отпуск
 31. Трудов договор – неплатен отпуск
 32. Договор за управление и контрол (ДУК)
 33. Граждански договор
 34. Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори
 35. Стъпки при съставяне на финансов отчет
 36. Осчетоводявания при счетоводно приключване
 37. Оборотна ведомост и финални отчети
 38. Отчетни форми по НСС - бланки
 39. Отчетни форми по МСФО – примерни бланки
 40. Пример за изготвяне на финансови отчети
 41. Трудови правоотношения
 42. Основни принципи
 43. Работна заплата (Елементи на възнаграждението)
 44. Минимална работна заплата (МРЗ)
 45. Договаряне на работната заплата
 46. Основна (договорена) заплата
 47. Страни по трудовото правоотношение
 48. Системи на заплащане на труда
 49. Допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ)
 50. Брутна работна заплата
абонамент