3

._62.Кой Има Право да се Регистрира по Режим В Съюза. Как се Извършва Регистрацията.

       • На регистрация по ”Режим В Съюза” има право лице, което:

            - е установено в държава от ЕС (в т.ч. България);

     - има регистрация за целите на ДДС в България (доброволна, за приходи над 50 хил. лв. или за дистанционни продажби);

     - не е регистрирано по ”Режим В Съюза” в друга държава от ЕС;

     - няма законово ограничение да се регистрира по режима и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, установени в държави от ЕС, но извън България; и

     - доставките не са с място на изпълнение на територията на страната.

       • Регистрацията по ”Режим В Съюза” се извършва с електронно заявление по образец до НАП София, който в срок до 14 дни проверява основанията за регистрация и издава акт, с който извършва или мотивирано отказва регистрация. Актът се връчва по електронен път.

       • За дата на регистрация по ”Режим В Съюза” се счита първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на подаване на заявлението за регистрация, или датата на първата доставка, ако тя е извършена преди регистрацията по предходното изречение.

       • Лице, регистрирано по ”Режим В Съюза” в друга държава от ЕС, може да премести регистрацията си в България, или от България в друга държава от ЕС, като уведомява и двете страни за това с електронни заявление по образец. За лицата, чието седалище не е в държава от ЕС, има допълнителни условия при преместването.

       • Има законови ограничения за регистрация по ”Режим В Съюза”, които са свързани с предходни дерегистрации или поради системно неспазване на задълженията по прилагане на режима.

       (чл.*** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник