3

.143.Кога Регистрирано по ЗДДС Лице Може Доброволно да се Дерегистрира.

       • Лице, регистрирано по ЗДДС, може да се дерегистрира доброволно, когато:

     - облагаемият му оборот за предходните 12 месеца спадне под 50 000 лв., когато е подлежал на задължителна регистрация;

     - данъчните основи на извършените доставки, при условията на дистанционни продажби за предходните две календарни години, е бил под 70 000 лв., когато е регистриран на това основание;

     - данъчните основи на облагаемите придобивания по ВОП за предходната календарна година е бил под 20 000 лв., когато е регистриран на това основание;

     - са изминали 12 месеца от началото на годината, следваща годината му на доброволна регистрация, и облагаемият му оборот за предходните 12 месеца е спаднал под 50 000 лв.;

     - са изминали повече от 12 месеца, в които регистрирани по ЗДДС лица на някои от другите задължителни основания не са извършвали сделки, заради които са били задължени да се регистрират.

       • Лице, което е регистрирано по ЗДДС, в резултат на: преобразуване на търговско дружество; учредяване на неперсонифицирано дружество (консорциум или гражданско дружество), в което участва регистрирано лице; наследяване на предприятие на починал Едноличен Търговец, има право да се дерегистрира, когато е отпаднало основанието за задължителна регистрация.

       • Дерегистрацията по ЗДДС се извършва чрез подаване на заявление за дерегистрация с нужните приложения, в зависимост от основанието за дерегистрация.

       • За някои от основанията за дерегистрация има определени срокове за подаване на заявление за дерегистрация до НАП.

       • В 14-дневен срок от подаването на заявлението за дерегистрация, НАП извършва проверка на основанията за дерегистрация и извършва дерегистрацията или прави мотивиран отказ.

       • Дерегистрацията по ЗДДС настъпва в деня, в който е връчен актът за дерегистрация.

       (чл.***; чл.*** от ЗДДС / чл.**; чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник