3

.151.Кой Може да Бъде Определен за Акредитиран Представител. Каква е Отговорността на Акредитирания Представител.

       • Акредитиран представител може да бъде дееспособно физическо лице с постоянен адрес и пребиваване в България, или местно юридическо лице, което не е в ликвидация или несъстоятелност и няма задължения към НАП.

       • Акредитираният представител представлява чуждестранното лице във всички негови правоотношения с НАП и е солидарно отговорно с него.

       (чл.*** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник