3

.139.Кой Има Право на Доброволна Регистрация по ЗДДС.

       • Всяко данъчно задължено лице има право да се регистрира доброволно по ЗДДС.

       • Това право може да се упражни едновременно с подаването на заявлението за вписване на лицето в Търговския Регистър или в Регистъра на Юридическите Лица с Нестопанска Цел.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник