3

._14.Кои Придобивания (Покупки) са Вътреобщностно Придобиване ( ВОП) на Стоки.

       • Вътреобщностно Придобиване ( ВОП) на стоки е придобиване правото на собственост върху стока, която идва в България от държава в ЕС, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в своята държава от ЕС и получателят в България също е регистриран по ЗДДС.

            (виж пример **)

       • ВОП на стоки е налице (ако регистрирано по ЗДДС лице в България получи стока от регистрирано за целите на ДДС лице от ЕС) и когато:

     - на получателя е предоставено право да се разпорежда със стоката така, както би се разпореждал нейният собственик;

     - стоката е фактически предоставена, дори прехвърлянето на правото на собственост да е под отлагателно условие или срок (в т.ч. и консигнацията);

     - стоката се предоставя по договор за финансов лизинг;

     - стоката е предоставена на лице, което работи от свое име, но за чужда сметка (комисионер при продажба).

       • ВОП на стоки е и придобиването на ново превозно средство, което идва в България от държава в ЕС, независимо дали доставчикът или получателят са регистрирани за целите на ДДС в своите държави от ЕС.

            (виж пример **)

       • ВОП на стоки е и получаването на стоки в България от държава в ЕС, когато тези стоки са нужни за икономическата дейност на изпращача и той е регистриран за целите на ДДС в своята държава от ЕС.

            (виж пример **)

       (виж примери **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.**, ал.*, ал.*, ал.* и ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник