3

._63.Кога Може да се Прекрати Регистрация по Режим В Съюза.

       • Регистрацията по ”Режим В Съюза” се прекратява по инициатива на лицето, когато вече не извършва такива доставки, вече не отговаря на условията за регистрация или реши да не прилага ”Режим В Съюза”.

       • Дерегистрацията по ”Режим В Съюза” се извършва в определени срокове, след настъпване на определени обстоятелства, с електронно заявление по образец до НАП София, който в срок до 14 дни проверява основанията за дерегистрация и издава акт, с който извършва или мотивирано отказва дерегистрация. Актът се връчва по електронен път.

       • За дата на дерегистрация по ”Режим В Съюза” се счита първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на получаване на акта за дерегистрация.

       • Регистрацията по ”Режим В Съюза” се прекратява по инициатива на НАП, когато за лицето се установи, че не отговаря на условията за регистрация, че в продължение на осем данъчни периода не е извършвало доставки по режима и при системно неспазване на задълженията по прилагане на режима. За дерегистрацията по инициатива на НАП се издава акт, който се връчва на лицето по електронен път.

(чл.*** от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник