3

._26.Продажба на Ваучери за Различни Цели. Как се Облага с ДДС Продажбата на Ваучери.

       • При продажба на ваучер за конкретна цел (за конкретни стоки или услуги, които се предоставят от конкретен доставчик) се счита, че в момента на продажбата на ваучера доставчикът е извършил доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът, дори и когато ваучерът е продаден чрез посредник. В този случай фактическото предоставяне на стоките или услугите на приносителя на ваучера не се счита за отделна (втора) доставка.

            (виж пример **)

       Когато издателят на ваучера за конкретна цел е различен от доставчика на конкретните стоки или услуги, то тогава се счита, че при предоставянето на стоките или услугите, доставчикът е извършил доставка към издателя на ваучера.

            (виж пример **)

       • При продажбата на многоцелеви ваучер (който не е за конкретна стока или услуга, които няма да се доставят от конкретен доставчик), в момента да продажбата не се счита, че е извършена доставка на стоки или услуги, за които се отнася ваучерът. Едва фактическото предоставяне на стоките или услугите се счита за доставка по този ваучер.

            (виж пример **)

       Задържането на многоцелеви ваучер след изтичане на неговата валидност, не се счита за доставка по този ваучер – счита се за финансов приход.

       • Когато едно лице продава ваучери на друго лице, за което получава възнаграждение, е налице облагаема доставка на услуга.

            (виж пример **)

       • Не се счита за продажба на ваучер:

     - предоставянето на талони за отстъпка, които не дават право на плащане на част или цялата цена на стока или услуга – тоест с тях не може да се заплати част или цялата стока или услуга;

     - билетите за пътуване, кино, музей и други подобни;

     - пощенските марки и други подобни;

     - ваучерите за храна, които са издадени по специалния ред за осигуряване на социални разходи за работници и служители.

       (виж примери **, **, ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.****; чл.****; чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник