3

.169.Санкция за Лице, Което Прехвърля или Получава Стоки под Режим на Складиране на Стоки до Поискване, Когато НЕ Води Предвидения Електронен Регистър.

       • Лице, което прехвърля или получава стоки под режим складиране на стоки до поискване, не води предвидения за целта електронен регистър, се наказва със санкция в размер от 500 до 5 000 лв., а при повторно нарушение – от 1 000 до 10 000 лв.

       (чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник