3

.172.Санкция за Лице, Което Съхранява Чужди Стоки, Когато НЕ Води Предвидената Отчетност.

       • Лице, което съхранява чужди стоки, не води предвидената за целта отчетност, се наказва със санкция в размер от 500 до 5 000 лв., а при повторно нарушение – от 1 000 до 10 000 лв.

       (чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник