3

.184.Как се Обжалват Наказателни Постановления на НАП.

       • Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършва по реда на Закона за Административните Нарушения и Наказания (ЗАНН).

       • Актовете за нарушения се издават от органите по приходите (данъчните инспектори), а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП.

       (чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник