2

._53.Как се Облага с ДДС Дейността на Туроператор. Как се Облага с ДДС Обща Туристическа Услуга.(изм. ДВ-57 от 26.06.2020 г.)

       • Когато туроператор доставя от свое име стоки или услуги, свързани с пътуването на лице, от които лицето пряко се възползва, се счита, че се извършва доставка на обща туристическа услуга.

            (виж пример ***)

       • Не са обща туристическа услуга доставките на туристически агенти, когато те действат от името и за сметка на друго лице (например туроператор).

       • Мястото на изпълнение на доставка на обща туристическа услуга е мястото, където туроператорът извършва своята дейност.

       • Датата на данъчното събитие при обща туристическа услуга е датата, на която пътуващото лице се възползва за първи път от доставката.

       • ДДС при обща туристическа услуга става изискуем (задължение да се начисли) на датата на възникване на данъчното събитие;

       • Данъчната основа при общата туристическа услуга е маржът между платената от пътуващото лице сума и сумата, която туроператорът ще плати на своите доставчици за пътуването на лицето. Данъчната основа не може да бъде отрицателна величина.

       • Общата туристическа услуга се облага с нулева ставка за всички стоки и услуги, от които пътуващото лице ще се възползва в държави извън ЕС.

       • Туроператорът няма право на данъчен кредит за стоки и услуги, получени от други данъчно задължени лица, от които пътуващото лице се е възползвало пряко.

            (виж пример ***)

       • ДДС за обща туристическа услуга се начислява с протокол, а изчисляването на дължимото ДДС, документирането и отчитането на доставките се извършва по специален ред.

       (виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; чл.***; *** от ЗДДС / чл.**; чл.**; чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник