3

.106.Какво Съдържат и Как се Номерират Протоколи за Целите на ЗДДС.

       • Протоколът за доставка задължително съдържа следните реквизити:

            - Номер и дата;

            - Име и идентификационен (ДДС) номер на издателя на протокола;

            - Количество и вид на стоката, или вид на услугата;

            - Дата на данъчното събитие;

            - Данъчна основа;

            - Ставка на данъка;

            - Основание за начисляване или неначисляване на ДДС от издателя на протокола;

            - Размер на данъка.

       • Номерата на протоколите са различни от тези на фактурите и известията, нарастват без дублиране и пропуски.

       • Отделните офиси или клонове на едно предприятие могат да си определят отделни диапазони от номера за издаване на протоколи.

       (чл.***, ал.* от ЗДДС / чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник