3

._56.Как се Облагат с ДДС Доставките на Зърно, Скрап и Въглеродни Емисии.

       • ДДС по доставки на:

            - зърно и технически култури; (виж пример ***)

     - битови, производствени, строителни и опасни отпадъци или услуги по добив, обработка или преработка на същите отпадъци; (виж пример ***)

            - квоти за емисии на парникови газове (въглеродни емисии),

       е изискуем (задължение да се начисли) от получателя – регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице – обратно начисляване на ДДС.

       • Данъчното събитие възниква с получаване на стоките.

       • Начисляването на данъка се извършва от получателя, с протокол.

       • Когато доставчикът е регистриран по ЗДДС, той издава фактура за доставката, в която посочва, че ДДС се начислява от получателя.

       • Тези правила не се прилагат в случаите на:

     - доставка на стоки и услуги, свързани със зърно и отпадъци, когато те са във връзка с ВОД, ВОП, тристранни операции, внос или износ;

     - доставка на квоти за емисии на парникови газове, когато българско лице ги прехвърля на чуждестранно лице, или когато чуждестранно лице ги прехвърля на българско лице.

(виж примери *** и *** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

(чл.****; чл.****; чл.****; чл.****; чл.**** от ЗДДС / чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник