3

.166.Санкция за Лица, Търгуващи с Горива, Които НЕ Предоставят Предвидените Обезпечения в Срок.

       • Лице, което търгува или оперира с горива и когато е задължено, не предостави в срок предвиденото обезпечение или не го предостави в определения размер, се наказва със санкция в размер на дължимото обезпечение, а при повторно нарушение – санкцията е в двоен размер на дължимото обезпечение.

       Ако дължимото обезпечение е предоставено със закъснение до 7 дни от изтичането на срока, в който е трябвало да бъде предоставено, санкцията е в размер на 25% от дължимото обезпечение, но не по-малко от 10 000 лв.

       Дължимото обезпечение се дължи отделно, за да се продължи дейността.

       (чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник