3

.110.В Кои Случаи се Съставя Отчет за Продажбите, Какво се Вписва в Него и Къде се Отразява.

       • За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително (в т.ч. продажбите на дребно в магазин, финансови услуги, продажба на самолетни билети и т.н.), доставчикът съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за продажбите за съответния данъчен период. В отчета се описват данъчните основи по различните данъчни ставки и освободените доставки. Отчетът за продажбите се отразява в Дневника за продажбите.

       (виж пример 186 от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.*** от ЗДДС / чл.*** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник