3

._37.Кога се Счита, че е Извършена Доставката при Договор за Лизинг.

       • Ако в лизингов договор, в който в самото начало е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността, но в резултат на промяна се уговори изрично нейното прехвърляне, се счита, че на датата на промяната възниква данъчно събитие, като данъчната основа е равна на оставащите вноски по договора.

                 (виж пример **)

       • При заместване на лизингополучател по лизингов договор, в който изрично е уговорено прехвърлянето на собствеността, в деня на заместването лизингодателят издава кредитно известие на замествания лизингополучател, със сумата на оставащите лизингови вноски (ако задържа всички платени до момента вноски), и издава фактура на втория лизингополучател – със същата сума.

            (виж пример **)

       (виж примери ** и ** от Сборник Базови Примери по ЗДДС)

       (чл.** от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник